0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

Polityka prywatności

Poli­tyka firmy ExceliAdam.pl — Adam Kopeć

Prawa autorskie

Wszelkie materiały znajdujące się na stronie są prawnie zastrzeżone i mogą być używane, powielane, reprodukowane tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Adama Kopcia

Polityka prywatności

Korzy­sta­jąc w jaki­kol­wiek spo­sób z ser­wisu znaj­du­ją­cego się pod adre­sem ExceliAdam.pl, akcep­tu­jesz zasady zawarte w Poli­tyce Pry­wat­no­ści znaj­du­ją­cej się na niniej­szej stronie.

Zastrze­gamy sobie prawo do wpro­wa­dza­nia zmian w Poli­tyce Pry­wat­no­ści. Każdą osobę korzy­sta­jącą w jaki­kol­wiek spo­sób z ser­wisu ExceliAdam.pl lub kursów dostępnych na stronie obowią­zuje aktu­alna Poli­tyka Pry­wat­no­ści. Jakie­kol­wiek wpro­wa­dzane zmiany nie wpły­wają na pod­sta­wową zasadę: nigdy nie sprze­da­jemy i nie udo­stęp­niamy oso­bom trze­cim danych per­so­nal­nych czy adre­so­wych klientów/użytkowników strony ExceliAdam.pl.

Zawsze masz prawo do zmiany swo­ich danych lub usu­nię­cia ich z naszej bazy.

Jeśli nie zga­dzasz się z naszą Poli­tyką Pry­wat­no­ści, pro­szę, nie odwie­dzaj ser­wisu ExceliAdam.pl, nie reje­struj się w naszym sys­te­mie i nie udo­stęp­niaj nam żadnych danych doty­czą­cych Two­jej osoby.

Dane oso­bowe

W cza­sie korzy­sta­nia z ser­wisu możesz zostać popro­szony o poda­nie nie­któ­rych swo­ich danych oso­bo­wych poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza lub w inny spo­sób. Dane, o które będziesz pro­szony, to w więk­szo­ści przy­pad­ków imię i adres e‑mail. W szcze­gól­nych przy­pad­kach możesz zostać popro­szony o dokład­niej­sze dane, które będą nie­zbędne do reali­za­cji wybra­nej usługi.

Nie­poda­nie wyma­ga­nych danych zablo­kuje czyn­ność, któ­rej te dane doty­czyły, jeśli nie­podane dane są wyma­gane do jej popraw­nego wykonania.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.exceliadam.pl jest firma Szkolenia IT Adam Kopeć, Jaworze 92F, 26–050 Zagnańsk, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 959–164-48–62, REGON: 260368299, adres poczty elektronicznej: adam@exceliadam.pl.

Nie­za­po­wie­dziane wiadomości

Zastrze­gamy sobie prawo do wysy­ła­nia nie­za­po­wie­dzia­nych wia­do­mo­ści oso­bom, któ­rych dane kon­tak­towe uzy­ska­li­śmy dzięki dzia­łal­no­ści zwią­za­nej ze serwisem ExceliAdam.pl. Pod tym okre­śle­niem rozu­miemy infor­ma­cje nie­ko­mer­cyjne (np. życze­nia, infor­ma­cje o wiru­sach, komen­ta­rze oso­bi­ste itp.) oraz infor­ma­cje komer­cyjne, któ­rych wy­syłka doty­czy pro­duk­tów opi­sa­nych na serwisie.
Infor­ma­cje komer­cyjne fil­tru­jemy tak, abyś nigdy nie otrzy­mał infor­ma­cji, która nie byłaby dla Cie­bie poten­cjal­nie inte­re­su­jąca. Ogra­ni­czamy ich obję­tość i wysy­łamy je sporadycznie.

Jawne dane osobowe

Dane oso­bowe poda­wane przy oka­zji komen­ta­rzy na ser­wisie ExceliAdam.pl, są dostępne dla wszyst­kich odwie­dza­ją­cych strony zawie­ra­jące te dane. Nie mamy prak­tycz­nej moż­li­wo­ści zabez­pie­cze­nia Cię przed oso­bami pry­wat­nymi lub fir­mami, które te dane wyko­rzy­stają do prze­sła­nia Ci nie­okre­ślo­nych infor­ma­cji. Dla­tego dane te nie pod­le­gają Poli­tyce Prywatności.

Wyłą­cze­nie odpowiedzialności

Tre­ści i opi­nie zawarte we wpi­sach umiesz­cza­nych na blogu o książ­kach z mojej per­spek­tywy nie zawsze są zgodne z opi­niami ser­wisu i naszymi poglą­dami. Każdy Autor ma suwe­renne prawo do umiesz­cza­nia wła­snych opi­nii w swo­ich publikacjach.

Auto­rzy serwisu ExceliAdam.pl nie biorą na sie­bie odpo­wie­dzial­no­ści za zamiesz­czone reklamy. Kupu­jący powi­nien być ostrożny, odpo­wia­da­jąc na reklamę bądź wysy­ła­jąc pie­nią­dze. Wpraw­dzie przy­kła­damy sporą wagę do tego, aby rekla­mo­dawcy, któ­rzy publi­kują w ser­wi­sie swoje reklamy, byli wia­ry­godni, ale nie możemy odpo­wia­dać za ich czyny. Dane adre­sowe, jak i szcze­góły oferty każ­dego rekla­mo­dawcy można uznać za pewne tylko w momen­cie publikacji.