Excel — Wykres skumulowane dane po zespołach i sprzedawcach — porada 386

 W tym poście nauczymy się jak przedstawić na wykresie kolumnowym skumulowanym zgrupowaną sprzedaż / premię po poszczególnych działach / zespołach, ale z dodatkowym podziałem na konkretnych sprzedawców. Chcemy z wykresu uzyskać informację jaki udział w sprzedaży mają poszczególni sprzedawcy.

Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane

W poradzie nr 385 ( https://exceliadam.pl/excel/excel-wykres-zgrupowane-dane-po-zespolach-porada-385 ) omawialiśmy podobny wykres grupowany, na którym została przedstawiona sprzedaż z uwzględnieniem poszczególnych zespołów. Wtedy wystarczyło mieć tak przygotowane dane jak na rys. nr 1. Niestety do wykresu, jaki chcemy stworzyć w tym poście musimy te dane odpowiednio zmodyfikować, przedstawić dane w inny sposób – z podziałem na poszczególne grupy (rys. nr 2).

Rys. nr 2 – odpowiednio przygotowane dane w osobnej tabeli

 Musimy dane pogrupować w sprzedaż i premię dla poszczególnych zespołów. W tym celu wykorzystamy funkcję JEŻELI, czyli test logiczny. Pierwszym argumentem funkcji jest test_logiczny, w którym musimy sprawdzić czy symbol grupy z kolumny B zalicza się do aktualnie rozpatrywanej grupy. Zapis tego testu powinien wyglądać następująco: B2="A". Drugi argument funkcji to wartość_jeżeli_prawda, czyli wartość jaką chcemy uzyskać jeśli powyższy warunek jest spełniony. Chcemy tutaj otrzymać wartości z kolumny Sprzedaż (C2). Trzeci argument funkcji to wartość_jeżeli_fałsz, czyli to, co chcemy otrzymać jeśli warunek nie jest spełniony. W tej sytuacji chcemy otrzymać pusty ciąg znaków (zapis ""), ale dla wykresu odpowiedniejsza będzie wartość 0 (zero). Zapis całej formuły powinien wyglądać następująco:

=JEŻELI(B2="A";C2;0)

Powyższą formułę zatwierdzamy i przeciągamy na wiersze poniżej w kolumnie F. Otrzymamy wyniki przedstawione na rys. nr 3.

Rys. nr 3 – wyniki funkcji JEŻELI dla Sprzedaży

Jak widać na rysunku powyżej mamy wstawioną konkretną wartość tylko w sytuacji, kiedy warunek testu logicznego jest spełniony (wyniki dla zespołu A).

Analogiczny test logiczny musimy zrobić dla wartości Premii. Pierwszy argument funkcji będzie taki sam jak dla Sprzedaży (B2="A"). Jeśli warunek jest spełniony, to tym razem chcemy otrzymać wartość z kolumny D (Premia). Jeśli warunek nie zostanie spełniony, chcemy otrzymać wartość 0 (zero). Jeżeli komórka z wartością premii jest pusta, to Excel wstawi nam automatycznie wartość 0 (zero). Zapis funkcji powinien wyglądać następująco:

=JEŻELI(B2="A";D2;0)

Powyższą formułę zatwierdzamy i kopiujemy na wiersze poniżej. Otrzymamy wyniki przedstawione na rys. nr 4.

Rys. nr 4 – wyniki funkcji JEŻELI dla Premii

Pozostałe zespoły obliczamy w analogiczny sposób, z tą różnicą, że rozpatrujemy test logiczny dla poszczególnych nazw grup, czyli B i C. Tak przygotowane dane możemy zaznaczyć, następnie rozwijamy ikonkę wykresu kolumnowego (punkt 2 na rys. nr 5) z karty Wstawianie (punkt 1) i wybieramy ikonkę wykresu skumulowanego kolumnowego (punkt 3).

Rys. Nr 5 – wstawianie wykresu kolumnowego skumulowanego

Otrzymamy automatycznie wstawiony wykres kolumnowy skumulowany przedstawiony na rys. nr 6.

Rys. nr 6 – automatycznie wstawiony wykres kolumnowy skumulowany

Pozostaje nam odpowiednio ten wykres zmodyfikować, ponieważ nie mamy jeszcze na nim wszystkich informacji. Przede wszystkim zamiast kategorii na wykresie mamy wartości 1, 2, 3 itd. Tą informację chcemy zastąpić nazwami sprzedawców. Z tego względu wybieramy polecenie Zaznacz dane z karty Projekt wykresu (rys. nr 7).

Rys. nr 7 – polecenie Zaznacz dane

Otworzy nam się okno Wybierania źródła danych, gdzie w polu Etykiety osi poziomej (kategorie) zmieniamy dane za pomocą przycisku Edytuj (rys. nr 8).

Rys. nr 8 – Edycja kategorii (etykiet osi poziomej na wykresie)

Po kliknięciu przycisku Edytuj, otworzy nam się okienko Etykiet osi, w którym musimy zaznaczyć nowe etykiety. Zaznaczamy kolumnę A danych o nazwie Sprzedawca z pierwszej tabeli (rys. nr 9).

Rys. nr 9 – okienko Etykiet osi

Zaznaczenie danych zatwierdzamy przyciskiem OK. Excel wróci do okna Wybierania źródła danych (rys. nr 10).

Rys. nr 10 – okno Wybierania źródła danych, po zmianie kategorii

Jak widać na rys. powyżej już przed zatwierdzeniem danych, zmiany zostały wprowadzone na wykresie. Zamiast wartości 1, 2, 3 itd. mamy nazwy poszczególnych sprzedawców.

Jednak nam nie do końca na tym zależało, naszym celem było, aby Sprzedawcy stali się legendą, czyli serią danych. Wygodniej nam pokazać dane rozpisane w takiej orientacji, aby później przejść do tej, której potrzebujemy. W tym celu wystarczy użyć przycisku Przełącz wiersz/ kolumnę (zaznaczone zieloną ramką na rys. nr 10). Działanie takie sprawi, że serie danych na wykresie staną się kategoriami i odwrotnie. Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK otrzymamy wykres przedstawiony na rys. nr 11.

Rys. nr 11 – wykres po zamianie serii danych z kategoriami

W kolejnym kroku powinniśmy zadbać o zmianę tytułu. W tym celu klikamy dwukrotnie na pole Tytuł wykresu i wpisujemy "Podsumowania Sprzedaży i Premii dla Sprzedawców". Następnie możemy zadbać o odpowiednie odstępy między kolumnami, czyli zaznaczamy dowolną serię danych i korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+1, otwieramy panel boczny Formatowanie serii danych. W Opcjach serii zmieniamy Szerokość odstępu na np. 100%. Nie możemy tutaj ustawić Nakładania serii, ponieważ jest to wykres skumulowany (rys. nr 12).

Rys. nr 12 – ustawienie szerokości odstępu między kolumnami

Otrzymamy wykres przedstawiony na rys. nr 13.

Rys. nr 13 – wykres po zmianie tytułu i szerokości odstępu między kolumnami

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Wykres zgrupowane dane po zespołach — porada 385

W tym poście pokażemy jak zrobić podsumowanie danych na wykresie po wybranych grupach. Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rys. nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane

W tej poradzie omówimy rozwiązanie prostsze dla podsumowania danych po Sprzedaży i premii dla poszczególnych grup w całości. Otrzymamy wykres przedstawiony na rys. nr 2.

Rys. nr 2 – wykres podsumowania Sprzedaży i Premii

W kolejnym poście omówimy rozwiązanie bardziej skomplikowane, a wykres będzie się prezentował jak na rys. nr 3. Na tym wykresie będzie widoczny dodatkowy podział na poszczególnych pracowników.

Rys. nr 3 – wykres podsumowania Sprzedaży i Premii z podziałem na pracowników

W pierwszym etapie musimy sobie podsumować (pogrupować) nasze dane według grup A, B i C. W tym celu stworzymy osobną tabelkę z danymi pomocniczymi. Skorzystamy tutaj z funkcji SUMA.JEŻELI. Pierwszym argumentem funkcji jest zakres, czyli zakres z kolumny B zablokowany bezwzględnie, na podstawie którego będziemy sprawdzać nasze kryterium – nazwę zespołu ($B$2:$B$11). Zakres blokujemy bezwzględnie za pomocą klawisza F4. Kolejnym argumentem funkcji są kryteria, czyli dział, dla którego chcemy uzyskać sumę (komórka $F2, zablokowana bezwzględnie po kolumnie). Trzeci argument to suma_zakres, czyli kolumna z której chcemy zsumować dane. Tę formułę piszemy dla wartości Sprzedaży, więc odpowiednio musimy w tym argumencie zaznaczyć zakres z kolumny C (Sprzedaż). Chcemy napisać formułę, którą będziemy mogli przeciągnąć na wiersze poniżej ale również na kolumnę obok (dla Premii), dlatego zakres ten blokujemy bezwzględnie tylko po wierszach. Zakres ten będzie wyglądał następująco: C$2:C$11. Cała formuła powinna być zapisana w następujący sposób:

=SUMA.JEŻELI($B$2:$B$11;$F2;C$2:C$11)

Po zatwierdzeniu formuły, kopiujemy ją na wiersze poniżej. Otrzymamy wtedy podsumowanie Sprzedaży po poszczególnych działach. Następnie kopiujemy formułę na kolumnę obok. Otrzymamy wtedy podsumowanie Premii po poszczególnych działach (rys. nr 4). Zapis formuły automatycznie zmieni się tak, aby uwzględniał dane z kolumny Premia (zakres D$2:D$11), będzie się on prezentował następująco:

=SUMA.JEŻELI($B$2:$B$11;$F2;D$2:D$11)

Rys. nr 4 – tabelka zsumowanych danych Sprzedaży i Premii dla poszczególnych grup
Rys. nr 4 – tabelka zsumowanych danych Sprzedaży i Premii dla poszczególnych grup

W tym momencie pozostaje nam przedstawić te dane na wykresie. W tym celu zaznaczamy zakres całej tabeli (F1:H4) i rozwijamy ikonkę wykresu kolumnowego z karty Wstawianie, a następnie wybieramy pierwszą ikonkę wykresu z grupy Kolumnowy 2D (rys. nr 5).

Rys. nr 5 – polecenie wykresu kolumnowy 2D

Otrzymamy automatycznie stworzone wykres przedstawiony na rys. nr 6.

Rys. nr 6 – automatycznie wstawiony wykres kolumnowy

Teraz zajmiemy się edycją tego wykresu. Musimy zmienić jego tytuł, aby było jasne, czego dotyczy. Klikamy dwukrotnie na pole z Tytułem wykresu i wpisujemy nowy tytuł (Podsumowania Sprzedaży i Premii dla zespołów). Następnie możemy dopracować nasze kolumny na wykresie. Zaznaczamy taką kolumnę na wykresie, następnie za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+1, otwieramy okno Formatowania serii danych. Załóżmy, że chcemy aby Kolumny Sprzedaży stykała się z kolumną Premii. W tym celu w oknie Formatowania serii danych pasek Nakładania serii ustawiamy na 0% (rys. nr 7).

Rys. nr 7 – ustawienie Nakładania serii

Następnie możemy ustawić Szerokość odstępu, aby poszerzyć nasze kolumny. W naszym przykładzie ustawimy szerokość odstępu na 94% (rys. nr 8).Rys. nr 8 – ustawienie Szerokości odstępuNastępnie możemy ustawić Szerokość odstępu, aby poszerzyć nasze kolumny. W naszym przykładzie ustawimy szerokość odstępu na 94% (rys. nr 8).

Rys. nr 8 – ustawienie Szerokości odstępu

Po powyższych zmianach otrzymamy wykres przedstawiony na rys. nr 9.

Rys. nr 9 – wykres Podsumowania Sprzedaży i Premii dla zespołów

Podsumowując, jeśli mamy zrobić wykres podsumowania Sprzedaży i Premii jako całość dla poszczególnych grup, to wystarczy stworzyć tabelę pomocniczą z sumą tych danych, uzyskanych przy użyciu funkcji SUMA.JEŻELI.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Odwracanie tablicy od dołu do góry — porada 383

W tym poście nauczymy się jak odwrócić tablicę, czyli jak pokazać jej wartości od dołu do góry. Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rys. nr 1 .

Rys. nr 1 – przykładowe dane

W naszych danych dla ułatwienia mamy wartości numeryczne (liczebniki od pierwszego do dziesiątego) i naszym zadaniem będzie ich odwrócenie, czyli uzyskanie wartości od dziesiątego do pierwszego.

Możemy to zrobić zarówno w Excelu klasycznym jak i tablicowym poprzez budowanie sekwencji. Na przykład możemy wpisać liczbę 10 w komórce B2, następnie liczbę 9 w komórce B3. Potem wystarczy przeciągnąć ręcznie te wartości do końca tabelki. Otrzymamy wartości w odpowiedniej kolejności przedstawione na rys. nr 2.

Rys. nr 2 – ręcznie przeciągnięte wartości liczbowe

My chcemy jednak te wartości uzyskać poprzez funkcjonalności Excela, a nie wpisywanie ręczne.

W klasycznym Excelu możemy użyć funkcji ILE.WIERSZY. Argumentem tej funkcji jest tablica, czyli zakres (tabela A2:$A$11). Istotne tutaj jest, że ostatnią komórkę zakresu musimy zablokować bezwzględnie, natomiast pierwsza ma pozostać względna. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=ILE.WIERSZY(A2:$A$11)

Po zatwierdzeniu formuły i przeciągnięciu jej na wiersze poniżej otrzymamy numerację wierszy przedstawioną na rys. nr 3.

Rys. nr 3 – numeracja wierszy uzyskana dzięki funkcji ILE.WIERSZY

Jak widać taki ciąg nie jest wstawiony ręcznie a za pomocą formuły Excela. Jeśli mamy numery wierszy, które chcemy wyciągnąć, to wystarczy je wstawić do funkcji INDEKS. Pierwszym argumentem funkcji INDEKS jest tablica, czyli zakres naszych wartości z tablicy Lista ($A$2:$A$11). Musimy tutaj pamiętać, aby zakres argumentu tablica zablokować bezwzględnie. Drugi argument funkcji to nr_wiersza, czyli numery malejące uzyskane z funkcji ILE.WIERSZY. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=INDEKS($A$2:$A$11; ILE.WIERSZY(A2:$A$11))

Powyższą formułę zatwierdzamy klawiszem Enter i kopiujemy na wiersze poniżej. Otrzymamy numery wierszy ustawione malejąco przedstawione na rys. nr 4.

Rys. nr 4 – numeracja wierszy uzyskana dzięki funkcji INDEKS

Teraz zajmiemy się rozwiązaniem w Excelu tablicowym. Wykorzystamy tutaj funkcję SEKWENCJA, która zwraca sekwencję liczb. Pierwszym argumentem funkcji SEKWENCJAwiersze, gdzie należy podać ilość wierszy jakie chcemy uzyskać (10). Formułę wpiszeZapis formuły powinien wyglądać następująco:

=SEKWENCJA(10)

Po zatwierdzeniu formuły otrzymamy sekwencję liczb przedstawioną na rys. nr 5.

Rys. nr 5 – wyniki funkcji SEKWENCJA

Przy takim wypełnieniu funkcji otrzymaliśmy numery wierszy w kolejności rosnącej. Jeśli chcemy uzyskać kolejność odwrotną, musimy podać funkcji SEKWENCJA więcej argumentów.

Drugi argument funkcji to kolumny, czyli ilość kolumn, jakie chcemy uzyskać (w naszym przykładzie wpisujemy wartość 1 – jedna kolumna). Trzeci argument funkcji to początek, czyli wartość, od której chcemy zacząć naszą numerację (tutaj wartość 10). Czwarty argument funkcji to krok, czyli wartość o jaką mają się różnić poszczególne wyniki. My chcemy uzyskać listę malejącą, czyli w argumencie krok musimy wpisać ujemną wartość (-1). Zapis całej funkcji powinien wyglądać następująco:

=SEKWENCJA(10;1;10;-1)

Powyższą formułę zatwierdzamy i otrzymamy ciąg liczb malejący przedstawiony na rys. nr 6.

Rys. nr 6 – lista malejąca uzyskana z funkcji SEKWENCJA

Przy większej ilości danych możemy mieć problem z określeniem ilości wierszy, jakie chcemy otrzymać. Natomiast jeśli znamy tą ilość, funkcja SEKWENCJA będzie dobrym wyborem. Ilość wierszy moglibyśmy podliczyć za pomocą funkcji ILE.WIERSZY.

Teraz wystarczy, że tak jak w Excelu klasycznym dołożymy funkcję INDEKS (wstawimy funkcję SEKWENCJA do funkcji INDEKS).

Pierwszym argumentem funkcji INDEKS jest tablica, czyli zakres z tabeli Lista. W Excelu tablicowym nie musimy pamiętać o zablokowaniu bezwzględnym zakresu tablicy, ponieważ funkcja SEKWENCJA generuje określoną ilość wyników. Drugi argument (nr_wiersza) to wartości uzyskane z funkcji SEKWENCJA. Zapis formuły powinien wyglądać następująco:

=INDEKS(A2:A11; SEKWENCJA(10;1;10;-1))

Po zatwierdzeniu powyższej formuły otrzymamy wyniki, które automatycznie rozlewają się na określony zakres, przedstawione na rys. nr 7.

Rys. nr 7 – wyniki funkcji INDEKS

Istotne jest, że formuła znajduje się tylko w pierwszym wierszu (komórka D2), natomiast w pozostałych wierszach mamy tylko rozlane wyniki.

Jeśli masz dostęp do nowych funkcji tablicowych, to śmiało powinieneś ich używać. Ponieważ nie musisz pamiętać o kopiowaniu/ przeciąganiu formuły na odpowiedni zakres. Przy formułach tablicowych wyniki same rozlewają się na odpowiednią ilość komórek.

Ponadto moglibyśmy zastąpić w formule funkcji SEKWENCJA, argumenty wiersze i początek za pomocą funkcji ILE.WIERSZY. Sprawi to, że nasza formuła będzie dynamiczna (zmiany w danych bazowych spowodują zmianę w wynikach całej formuły). Zapis takiej formuły powinien wyglądać następująco:

=INDEKS(A2:A11; SEKWENCJA(ILE.WIERSZY(A2:A11);1; ILE.WIERSZY(A2:A11);-1))

Wykorzystaliśmy funkcję tablicową, żeby pokazać, że funkcje z Excela klasycznego świetnie współpracują z nowymi funkcjami tablicowymi. Ponadto użycie funkcji tablicowej sprawia, że wyniki formuły automatycznie rozlewają się na odpowiedni obszar, nie musimy kopiować formuły na pozostałe komórki.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Funkcja XOR — spełniony dokładnie 1 z 2 warunków — porada #382

W tym poście nauczymy się jak sprawdzić, że został spełniony tylko jeden z dwóch warunków, nie oba jednocześnie lub żaden. Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rys. nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane
Rys. nr 1 – przykładowe dane

Warunki, z których jeden ma zostać spełniony zostały przedstawione na rys. nr 2.

Rys. nr 2 – warunki, z których jeden ma zostać spełniony
Rys. nr 2 – warunki, z których jeden ma zostać spełniony

Nasze warunki polegają na tym, że chcemy przyznać zapomogę tylko tym rodzinom, które mają dochód na osobę mniejszy niż 500 zł lub liczbę dzieci większą od trzech. Ale co najważniejsze te dwie rzeczy nie mogą wystąpić jednocześnie, ponieważ dla rodzin spełniających oba warunki została już przyznana zapomoga z innego funduszu.

Taki warunek możemy sprawdzić w Excelu za pomocą funkcji XOR, która zwraca wartość logiczną PRAWDA tylko wtedy, kiedy testy logiczne w niej zawarte zwrócą nieparzystą liczbę PRAWD. W naszym przykładzie będziemy sprawdzać dwa testy logiczne, z których tylko jeden ma zwrócić wartość logiczną PRAWDA. Pierwszy test polega na sprawdzeniu czy dochód rodziny jest mniejszy od 500 zł (B2<500). Drugi test logiczny ma sprawdzać, czy liczba dzieci w rodzinie jest większa od 3 (C2>3). Zapis całej formuły powinien wyglądać następująco:

=XOR(B2<500;C2>3)

Powyższą formułę zatwierdzamy i kopiujemy na komórki poniżej. Otrzymamy wyniki funkcji XOR przedstawione na rys. nr 3.

Rys. nr 3 – wyniki funkcji XOR
Rys. nr 3 – wyniki funkcji XOR

Możemy teraz sprawdzić kilka wyników w celu upewnienia się, że otrzymaliśmy prawidłowe wyniki. Mianowicie w przypadku np. Doroty Dudek dochód przekracza 500 zł, a dzieci jest mniej niż 3 (oba warunki nie są spełnione), więc otrzymaliśmy FAŁSZ. Natomiast dla Stefana Strzygieł otrzymaliśmy wartość logiczną PRAWDA, ponieważ dochód przekracza wartość 500 zł (warunek nie spełniony), ale liczba dzieci przekracza 3 (drugi warunek spełniony). Dla osoby Paweł Puszczyk mamy sytuację, kiedy oba warunki są spełnione, dlatego funkcja XOR zwraca nam wartość logiczną FAŁSZ.

Podsumowując, z funkcji XOR możemy skorzystać w sytuacji, kiedy mamy np. dwa warunki a tylko jeden ma być spełniony. Funkcja ta zwraca nam wartość logiczną PRAWDA, wtedy kiedy z testów logicznych w nich zawartych otrzyma nieparzystą liczbę wartości logicznych PRAWDA.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama

Excel — Błyskawiczna lista rozwijana (Alt + ↓) — porada #381

W dzisiejszym poście nauczymy się jak stworzyć błyskawiczną listę rozwijaną na pomocą skrótu klawiszowego Alt + Strzałka w dół. Film ten powstał na podstawie komentarza Pana Jarosława pod filmem z poradą nr 322 (https://www.youtube.com/watch?v=9hpcn-KuwnI).

Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane
Rys. nr 1 – przykładowe dane

Kiedy już stworzymy sobie listę rozwijaną za pomocą polecenia Sprawdzanie poprawności danych z karty Dane (rys. nr 2).

Rys. nr 2 – polecenie Sprawdzanie poprawności danych
Rys. nr 2 – polecenie Sprawdzanie poprawności danych

Otrzymamy listę rozwijaną przedstawioną na rys. nr 3.

Rys. nr 3 – stworzona lista rozwijana
Rys. nr 3 – stworzona lista rozwijana

Powyższą listę rozwijaną możemy rozwijać bez używania myszki, korzystając ze skrótu klawiszowego Alt+strzałka w dół (rys. nr 4).

Rys. nr 4 – rozwijanie listy za pomocą skrótu klawiszowego Alt+Strzałka w dół
Rys. nr 4 – rozwijanie listy za pomocą skrótu klawiszowego Alt+Strzałka w dół

Warto zapamiętać, że ten skrót klawiszowy działa również na zwykłych danych wpisanych w dowolną kolumnę. Mianowicie jeśli mamy np. listę produktów i ustawimy aktywną komórkę pod naszymi danymi (komórka A11), następnie skorzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+strzałka w dół, otrzymamy automatyczną listę danych (rys. nr 5).

Rys. nr 5 – automatyczna lista danych
Rys. nr 5 – automatyczna lista danych

Istotne jest, że ta lista jest unikatowa. Wybierzemy z powyższej listy np. produkt Kokosy, następnie przejdziemy na komórkę poniżej i ponownie skorzystamy ze skrótu klawiszowego Alt+Strzałka w dół, to otrzymamy unikatową listę rozwijaną, czyli żadne elementy nie będą się w niej powtarzać (rys. nr 6).

Rys. nr 6 – automatyczna unikatowa lista rozwijana
Rys. nr 6 – automatyczna unikatowa lista rozwijana

Możemy zauważyć, że produkt Kokosy występują na naszej liście dwukrotnie, natomiast na liście rozwijanej są tylko raz. Jest to niewątpliwe duże udogodnienie w pracy w Excelu.

Kolejnym plusem tego sposobu tworzenia listy rozwijanej jest sytuacja, kiedy wpiszemy w komórkę pierwszą literę produktu i skorzystamy ze skrótu klawiszowego, to pojawi nam się lista rozwijana, gdzie aktywny element ustawi się na pierwszym elemencie rozpoczynającym się od danej, wpisanej przez nas litery (rys. nr 7).

Rys. nr 7 – automatyczne przejście na liście do produktów rozpoczynających się wpisaną literą
Rys. nr 7 – automatyczne przejście na liście do produktów rozpoczynających się wpisaną literą

Można wpisać więcej znaków, wtedy na liście podświetlony zostanie element odpowiadający tym znakom.

Nie jest to lista rozwijana z pełnym wyszukiwaniem, ale jest to szybkie rozwiązanie, które w wielu sytuacjach ułatwi i usprawni nam pracę. Lista uzyskana ze sprawdzania poprawności danych nie daje nam możliwości wpisania znaków, od których ma się zaczynać nasz szukany element (rys. nr 8).

Rys. nr 8 – możliwości listy rozwijanej ze sprawdzania poprawności danych
Rys. nr 8 – możliwości listy rozwijanej ze sprawdzania poprawności danych

Jeśli interesuje Cię lista rozwijana z pełną opcją wyszukiwania to polecam dodatek Jona Acampora. W poradzie nr 379 pokazywałem jak zainstalować Add-inn (https://www.youtube.com/watch?v=ChAG8UtGkPE), natomiast w poradzie nr 380 jak wyciągnąć z niej kod (https://www.youtube.com/watch?v=ChAG8UtGkPE). Wyciągnięcie kodu jest potrzebne, aby ten dodatek przenosił się wraz z plikiem przy jego kopiowaniu, a nie był podpięty do jednego komputera.


Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych.

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama