Rys. nr 8 – Wyodrębnione dane

ten rysunek przedstawia wyodrębnione dane