0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

Excel 2013 i jego funkcje w języku polskim, angielskim i niemieckim

Jeśli pracowałeś kiedyś na Excelu w różnych wersjach językowych, np: angielskim, to wiesz, że wiele funkcji ma inne nazwy. Takie różnice w nazwach funkcji Excela w różnych językach to utrapienie kiedy pracujesz w środowisku, w którym korzysta się z Excela w kilku wersjach językowych, albo kiedy uczysz się Excela po angielsku, a później musisz korzystać z Excela w wersji polskiej.

Dlatego przygotowałem tabelę, w której znajdziesz obok siebie nazwy funkcji z Excela 2013, aż w trzech językach Polskim, Angielskim i Niemieckim.

Funkcje Excela 2013 po polsku, angielsku i niemiecku

Funkcje po polsku Funkcje po angielsku Funkcje po niemiecku
ACOS ACOS ARCCOS
ACOSH ACOSH ARCCOSHYP
ACOT ACOT ARCCOTAN
ACOTH ACOTH ARCCOTANHYP
ADR.POŚR INDIRECT INDIREKT
ADRES ADDRESS ADRESSE
AGREGUJ AGGREGATE AGGREGAT
AMORT.LIN AMORLINC AMORLINEARK
AMORT.NIELIN AMORDEGRC AMORDEGRK
ARABSKA ARABIC ARABISCH
ARG.LICZBY.ZESP IMARGUMENT IMARGUMENT
ARKUSZ SHEET BLATT
ARKUSZE SHEETS BLÄTTER
ASC ASC ASC
ASIN ASIN ARCSIN
ASINH ASINH ARCSINHYP
ATAN ATAN ARCTAN
ATAN2 ATAN2 ARCTAN2
ATANH ATANH ARCTANHYP
BAT.TEKST BAHTTEXT BAHTTEXT
BD.ILE.REKORDÓW DCOUNT DBANZAHL
BD.ILE.REKORDÓW.A DCOUNTA DBANZAHL2
BD.ILOCZYN DPRODUCT DBPRODUKT
BD.MAX DMAX DBMAX
BD.MIN DMIN DBMIN
BD.ODCH.STANDARD DSTDEV DBSTDABW
BD.ODCH.STANDARD.POPUL DSTDEVP DBSTDABWN
BD.POLE DGET DBAUSZUG
BD.SUMA DSUM DBSUMME
BD.ŚREDNIA DAVERAGE DBMITTELWERT
BD.WARIANCJA DVAR DBVARIANZ
BD.WARIANCJA.POPUL DVARP DBVARIANZEN
BESSEL.I BESSELI BESSELI
BESSEL.J BESSELJ BESSELJ
BESSEL.K BESSELK BESSELK
BESSEL.Y BESSELY BESSELY
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO BITLSHIFT BITLVERSCHIEB
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO BITRSHIFT BITRVERSCHIEB
BITAND BITAND BITUND
BITOR BITOR BITODER
BITXOR BITXOR BITXODER
BRAK NA NV
CENA PRICE KURS
CENA.BS TBILLPRICE TBILLKURS
CENA.DYSK PRICEDISC KURSDISAGIO
CENA.DZIES DOLLARDE NOTIERUNGDEZ
CENA.OST.OKR ODDLPRICE UNREGLE.KURS
CENA.PIERW.OKR ODDFPRICE UNREGER.KURS
CENA.UŁAM DOLLARFR NOTIERUNGBRU
CENA.WYKUP PRICEMAT KURSFÄLLIG
CHI.TEST CHISQ.TEST CHIQU.TEST
COS COS COS
COS.LICZBY.ZESP IMCOS IMCOS
COSH COSH COSHYP
COSH.LICZBA.ZESP IMCOSH IMACOSHYP
COT COT COTAN
COT.LICZBA.ZESP IMCOT IMACOT
COTH COTH COTANHYP
CSC CSC COSEC
CSC.LICZBA.ZESP IMCSC IMACOSEC
CSCH CSCH COSECHYP
CSCH.LICZBA.ZESP IMCSCH IMACOSECHYP
CZ.CAŁK.DZIELENIA QUOTIENT QUOTIENT
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP IMREAL IMREALTEIL
CZ.UROJ.LICZBY.ZESP IMAGINARY IMAGINÄRTEIL
CZAS TIME ZEIT
CZAS.WARTOŚĆ TIMEVALUE ZEITWERT
CZĘSTOŚĆ FREQUENCY HÄUFIGKEIT
CZĘŚĆ.ROKU YEARFRAC BRTEILJAHRE
CZY.ADR ISREF ISTBEZUG
CZY. ISERR ISTFEHL
CZY.BŁĄD ISERROR ISTFEHLER
CZY.BRAK ISNA ISTNV
CZY.FORMUŁA ISFORMULA ISTFORMEL
CZY.LICZBA ISNUMBER ISTZAHL
CZY.LOGICZNA ISLOGICAL ISTLOG
CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT ISTKTEXT
CZY.NIEPARZYSTE ISODD ISTUNGERADE
CZY.PARZYSTE ISEVEN ISTGERADE
CZY.PUSTA ISBLANK ISTLEER
CZY.RÓWNE DELTA DELTA
CZY.TEKST ISTEXT ISTTEXT
DANE.CZASU.RZECZ RTD RTD
DATA DATE DATUM
DATA.WARTOŚĆ DATEVALUE DATWERT
DB DB GDA2
DDB DDB GDA
, .B LEN, LENB LÄNGE, LÄNGEB
DNI DAYS TAGE
DNI.360 DAYS360 TAGE360
DNI.ROBOCZE NETWORKDAYS NETTOARBEITSTAGE
DNI.ROBOCZE.NIESTAND NETWORKDAYS.INTL NETTOARBEITSTAGE.INTL
DWÓJK.NA.DZIES BIN2DEC BININDEZ
DWÓJK.NA.ÓSM BIN2OCT BININOKT
DWÓJK.NA.SZESN BIN2HEX BININHEX
DZIEŃ DAY TAG
DZIEŃ.ROBOCZY WORKDAY ARBEITSTAG
DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND WORKDAY.INTL ARBEITSTAG.INTL
DZIEŃ.TYG WEEKDAY WOCHENTAG
DZIES.NA.DWÓJK DEC2BIN DEZINBIN
DZIES.NA.ÓSM DEC2OCT DEZINOKT
DZIES.NA.SZESN DEC2HEX DEZINHEX
DZIESIĘTNA DECIMAL DEZIMAL
DZIŚ TODAY HEUTE
EFEKTYWNA EFFECT EFFEKTIV
ELEMENT.KPI.MODUŁU CUBEKPIMEMBER CUBEKPIELEMENT
ELEMENT.MODUŁU CUBEMEMBER CUBEELEMENT
EUROCONVERT EUROCONVERT EUROCONVERT
EXP EXP EXP
EXP.LICZBY.ZESP IMEXP IMEXP
F.TEST F.TEST F.TEST
FAŁSZ FALSE FALSCH
FI PHI PHI
FILTERXML FILTERXML FILTERXML
FORMUŁA.TEKST FORMULATEXT FORMELTEXT
FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B MID, MIDB TEIL, TEILB
FUNKCJA. ERF GAUSSFEHLER
FUNKCJA..DOKŁ ERF.PRECISE GAUSSF.GENAU
FV FV ZW
GAMMA GAMMA GAMMA
GAUSSA GAUSS GAUSS
GODZINA HOUR STUNDE
HIPERŁĄCZE HYPERLINK HYPERLINK
ILE.LICZB COUNT ANZAHL
ILE.NIEPUSTYCH COUNTA ANZAHL2
ILE.WIERSZY ROWS ZEILEN
ILOCZYN PRODUCT PRODUKT
ILOCZYN.LICZB.ZESP IMPRODUCT IMPRODUKT
ILORAZ.LICZB.ZESP IMDIV IMDIV
INDEKS INDEX INDEX
INFO INFO INFO
IPMT IPMT ZINSZ
IRR IRR IKV
ISO.NUM.TYG ISOWEEKNUM ISOKALENDERWOCHE
ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ ISO.CEILING ISO.OBERGRENZE
ISPMT ISPMT ISPMT
JEŻELI IF WENN
JEŻELI.BŁĄD IFERROR WENNFEHLER
JEŻELI.ND IFNA WENNNV
JIS JIS JIS
KOD CODE CODE
KOMBINACJE COMBIN KOMBINATIONEN
KOMBINACJE.A COMBINA KOMBINA
KOMÓRKA CELL ZELLE
KOMP.FUNKCJA. ERFC GAUSSFKOMPL
KOMP.FUNKCJA..DOKŁ ERFC.PRECISE GAUSSFKOMPL.GENAU
KONWERTUJ CONVERT UMWANDELN
KOWARIANCJA COVAR KOVAR
KOWARIANCJA.POPUL COVARIANCE.P KOVARIANZ.P
KOWARIANCJA.PRÓBKI COVARIANCE.S KOVARIANZ.S
KURTOZA KURT KURT
KWARTYL QUARTILE QUARTILE
KWARTYL.PRZEDZ.OTW QUARTILE.EXC QUARTILE.EXKL
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK QUARTILE.INC QUARTILE.INKL
KWOTA DOLLAR DM
KWOTA.WYKUP RECEIVED AUSZAHLUNG
LEWY, LEWYB LEFT, LEFTB LINKS, LINKSB
LICZ.JEŻELI COUNTIF ZÄHLENWENN
LICZ.PUSTE COUNTBLANK ANZAHLLEEREZELLEN
LICZ.WARUNKI COUNTIFS ZÄHLENWENNS
LICZBA.CAŁK INT GANZZAHL
LICZBA.KOLUMN COLUMNS SPALTEN
LICZBA.ZESP COMPLEX KOMPLEXE
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU CUBESETCOUNT CUBEMENGENANZAHL
LITERY.MAŁE LOWER KLEIN
LITERY.WIELKIE UPPER GROSS
LN LN LN
LN.LICZBY.ZESP IMLN IMLN
LOG LOG LOG
LOG10 LOG10 LOG10
LOG10.LICZBY.ZESP IMLOG10 IMLOG10
LOG2.LICZBY.ZESP IMLOG2 IMLOG2
LOS RAND ZUFALLSZAHL
LOS.ZAKR RANDBETWEEN ZUFALLSBEREICH
LUB OR ODER
MACIERZ.ILOCZYN MMULT MMULT
MACIERZ.JEDNOSTKOWA MUNIT MEINHEIT
MACIERZ.ODW MINVERSE MINV
MAX MAX MAX
MAX.A MAXA MAXA
MAX.K LARGE KGRÖSSTE
MEDIANA MEDIAN MEDIAN
MIESIĄC MONTH MONAT
MIN MIN MIN
MIN.A MINA MINA
MIN.K SMALL KKLEINSTE
MINUTA MINUTE MINUTE
MIRR MIRR QIKV
MOD MOD REST
MODUŁ.LICZBY ABS ABS
MODUŁ.LICZBY.ZESP IMABS IMABS
N N N
NACHYLENIE SLOPE STEIGUNG
NAJMN.WSP.WIEL LCM KGV
NAJW.WSP.DZIEL GCD GGT
NAL.ODS ACCRINT AUFGELZINS
NAL.ODS.WYKUP ACCRINTM AUFGELZINSF
NIE NOT NICHT
NOMINALNA NOMINAL NOMINAL
NORMALIZUJ STANDARDIZE STANDARDISIERUNG
NPER NPER ZZR
NPV NPV NBW
NR.BŁĘDU ERROR.TYPE FEHLER.TYP
NR.KOLUMNY COLUMN SPALTE
NR.SER.DATY EDATE EDATUM
NR.SER.OST.DN.MIES EOMONTH Seitenanfang
MONATSENDE
NUM.TYG WEEKNUM KALENDERWOCHE
O.CZAS.TRWANIA PDURATION PDURATION
OBSZARY AREAS BEREICHE
OCZYŚĆ CLEAN SÄUBERN
ODCH.KWADRATOWE DEVSQ SUMQUADABW
ODCH.STAND.POPUL STDEV.P STABW.N
ODCH.STANDARD.POPUL STDEVP STABWN
ODCH.STANDARD.POPUL.A STDEVPA STABWNA
ODCH.STANDARD.PRÓBKI STDEV.S STABW.S
ODCH.STANDARDOWE STDEV STABW
ODCH.STANDARDOWE.A STDEVA STABWA
ODCH.ŚREDNIE AVEDEV MITTELABW
ODCIĘTA INTERCEPT ACHSENABSCHNITT
ORAZ AND UND
ÓSM.NA.DWÓJK OCT2BIN OKTINBIN
ÓSM.NA.DZIES OCT2DEC OKTINDEZ
ÓSM.NA.SZESN OCT2HEX OKTINHEX
PEARSON PEARSON PEARSON
PERCENTYL PERCENTILE QUANTIL.EXKL
PERCENTYL.PRZEDZ.OTW PERCENTILE.EXC QUANTIL.INKL
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK PERCENTILE.INC QUANTIL
PERMUTACJE PERMUT VARIATIONEN
PERMUTACJE.A PERMUTATIONA PERMUTATIONA
PHONETIC PHONETIC PHONETIC
PI PI PI
PIERW.PI SQRTPI WURZELPI
PIERWIASTEK SQRT WURZEL
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP IMSQRT IMWURZEL
PMT PMT RMZ
PODAJ.POZYCJĘ MATCH VERGLEICH
PODSTAW SUBSTITUTE WECHSELN
PODSTAWA BASE BASIS
PORÓWNAJ EXACT IDENTISCH
POTĘGA POWER POTENZ
POTĘGA.LICZBY.ZESP IMPOWER IMAPOTENZ
POWT REPT WIEDERHOLEN
POZYCJA RANK RANG
POZYCJA.NAJW RANK.EQ RANG.GLEICH
POZYCJA.ŚR RANK.AVG RANG.MITTELW
PPMT PPMT KAPZ
PRAWDA TRUE WAHR
PRAWDPD PROB WAHRSCHBEREICH
PRAWY, PRAWY.B RIGHT, RIGHTB RECHTS, RECHTSB
PROC.POZ.PRZEDZ.OTW PERCENTRANK.EXC QUANTILSRANG.EXKL
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK PERCENTRANK.INC QUANTILSRANG.INKL
PROCENT.POZYCJA PERCENTRANK QUANTILSRANG
PRÓG.ROZKŁAD.DWUM CRITBINOM KRITBINOM
PRZESUNIĘCIE OFFSET BEREICH.VERSCHIEBEN
PV PV BW
R.KWADRAT RSQ BESTIMMTHEITSMASS
RADIANY RADIANS BOGENMASS
RATE RATE ZINS
REGBŁSTD STEYX STFEHLERYX
REGEXPP LOGEST RKP
REGEXPW GROWTH VARIATION
REGLINP LINEST RGP
REGLINW TREND TREND
REGLINX FORECAST PROGNOSE
REJESTR.KOD REGISTER.ID REGISTER.KENNUMMER
RENT.BS TBILLYIELD TBILLRENDITE
RENT.DYSK YIELDDISC RENDITEDIS
RENT.EKW.BS TBILLEQ TBILLÄQUIV
RENT.OST.OKR ODDLYIELD UNREGLE.REND
RENT.PIERW.OKR ODDFYIELD UNREGER.REND
RENT.WYKUP YIELDMAT RENDITEFÄLL
RENTOWNOŚĆ YIELD RENDITE
ROCZ.PRZYCH DURATION DURATION
ROCZ.PRZYCH.M MDURATION MDURATION
ROK YEAR JAHR
ROZKŁ.BETA BETA.DIST BETAVERT
ROZKŁ.BETA.ODWR BETA.INV BETA.VERT
ROZKŁ.CHI CHISQ.DIST CHIQU.VERT
ROZKŁ.CHI.ODWR CHISQ.INV CHIQU.INV
ROZKŁ.CHI.ODWR.PS CHISQ.INV.RT CHIQU.INV.RE
ROZKŁ.CHI.PS CHISQ.DIST.RT CHIQU.VERT.RE
ROZKŁ.DWUM BINOM.DIST BINOMVERT
ROZKŁ.DWUM.ODWR BINOM.INV BINOM.ENTF.BEREICH
ROZKŁ.DWUM.PRZEC NEGBINOM.DIST NEGBINOM.VERT
ROZKŁ.DWUM.ZAKRES BINOM.DIST.RANGE BINOM.VERT
ROZKŁ.EXP EXPON.DIST EXPON.VERT
ROZKŁ.F F.DIST F.VERT
ROZKŁ.F.ODWR F.INV F.INV
ROZKŁ.F.ODWR.PS F.INV.RT F.INV.RE
ROZKŁ.F.PS F.DIST.RT F.VERT.RE
ROZKŁ.GAMMA GAMMA.DIST GAMMA.VERT
ROZKŁ.GAMMA.ODWR GAMMA.INV GAMMA.INV
ROZKŁ.HIPERGEOM HYPGEOM.DIST HYPGEOM.VERT
ROZKŁ.LOG LOGNORM.DIST LOGNORM.VERT
ROZKŁ.LOG.ODWR LOGNORM.INV LOGNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY NORM.DIST NORM.VERT
ROZKŁ.NORMALNY.ODWR NORM.INV NORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY.S NORM.S.DIST NORM.S.VERT
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR NORM.S.INV NORM.S.INV
ROZKŁ.POISSON POISSON.DIST POISSON.VERT
ROZKŁ.T T.DIST T.VERT
ROZKŁ.T.DS T.DIST.2T T.VERT.2S
ROZKŁ.T.ODWR T.INV T.INV
ROZKŁ.T.ODWR.DS T.INV.2T T.INV.2S
ROZKŁ.T.PS T.DIST.RT T.VERT.RE
ROZKŁ.WEIBULL WEIBULL.DIST WEIBULL.VERT
ROZKŁAD.BETA BETADIST BETAINV
ROZKŁAD.BETA.ODW BETAINV BETA.INV
ROZKŁAD.CHI CHIDIST CHIVERT
ROZKŁAD.CHI.ODW CHIINV CHIINV
ROZKŁAD.DWUM BINOMDIST BINOM.INV
ROZKŁAD.DWUM.PRZEC NEGBINOMDIST NEGBINOMVERT
ROZKŁAD.EXP EXPONDIST EXPONVERT
ROZKŁAD.F FDIST FVERT
ROZKŁAD.F.ODW FINV FINV
ROZKŁAD.FISHER FISHER FISHER
ROZKŁAD.FISHER.ODW FISHERINV FISHERINV
ROZKŁAD.GAMMA GAMMADIST GAMMAVERT
ROZKŁAD.GAMMA.ODW GAMMAINV GAMMAINV
ROZKŁAD.HIPERGEOM HYPGEOMDIST HYPGEOMVERT
ROZKŁAD.LIN.GAMMA GAMMALN GAMMALN
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ GAMMALN.PRECISE GAMMALN.GENAU
ROZKŁAD.LOG LOGNORMDIST LOGNORMVERT
ROZKŁAD.LOG.ODW LOGINV LOGINV
ROZKŁAD.NORMALNY NORMDIST NORMVERT
ROZKŁAD.NORMALNY.ODW NORMINV NORMINV
ROZKŁAD.NORMALNY.S NORMSDIST NORMVERT
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW NORMSINV STANDNORMINV
ROZKŁAD.POISSON POISSON POISSON
ROZKŁAD.T TDIST TVERT
ROZKŁAD.T.ODW TINV TINV
ROZKŁAD.WEIBULL WEIBULL WEIBULL
RÓWNOW.STOPA.PROC RRI BBS
RÓŻN.LICZB.ZESP IMSUB IMSUB
RZYMSKIE ROMAN RÖMISCH
S SEC SEK
SEC.LICZBA.ZESP IMSEC IMASEC
SECH SECH SECHYP
SECH.LICZBA.ZESP IMSECH IMASECHYP
SEKUNDA SECOND SEKUNDE
SILNIA FACT FAKULTÄT
SILNIA.DWUKR FACTDOUBLE ZWEIFAKULTÄT
SIN SIN SIN
SIN.LICZBY.ZESP IMSIN IMSIN
SINH SINH SINHYP
SINH.LICZBA.ZESP IMSINH IMASINHYP
SKOŚNOŚĆ SKEW SCHIEFE
SKOŚNOŚĆ.P SKEW.P SCHIEFE.P
SLN SLN LIA
SPŁAC.KAPIT CUMPRINC KUMKAPITAL
SPŁAC.ODS CUMIPMT KUMZINSZ
SPRAWDŹ.PRÓG GESTEP GGANZZAHL
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP IMCONJUGATE IMKONJUGIERTE
SQL.REQUEST SQL.REQUEST SQL.REQUEST
STOPA.DYSK DISC DISAGIO
STOPA.PROC INTRATE ZINSSATZ
STOPNIE DEGREES GRAD
SUMA SUM SUMME
SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT SUMMENPRODUKT
SUMA.JEŻELI SUMIF SUMMEWENN
SUMA.KWADRATÓW SUMSQ QUADRATESUMME
SUMA.LICZB.ZESP IMSUM IMSUMME
SUMA.SZER.POT SERIESSUM POTENZREIHE
SUMA.WARUNKÓW SUMIFS SUMMEWENNS
SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2 SUMMEX2MY2
SUMA.X2.P.Y2 SUMX2PY2 SUMMEX2PY2
SUMA.XMY.2 SUMXMY2 SUMMEXMY2
SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL TEILERGEBNIS
SYD SYD DIA
SZESN.NA.DWÓJK HEX2BIN HEXINBIN
SZESN.NA.DZIES HEX2DEC HEXINDEZ
SZESN.NA.ÓSM HEX2OCT HEXINOKT
SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B SEARCH, SEARCHB SUCHEN, SUCHENB
ŚREDNIA AVERAGE MITTELWERT
ŚREDNIA.A AVERAGEA MITTELWERTA
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA GEOMEAN GEOMITTEL
ŚREDNIA.HARMONICZNA HARMEAN HARMITTEL
ŚREDNIA.JEŻELI AVERAGEIF MITTELWERTWENN
ŚREDNIA.WARUNKÓW AVERAGEIFS MITTELWERTWENNS
ŚREDNIA.WEWN TRIMMEAN GESTUTZTMITTEL
T T T
T.TEST T.TEST T.TEST
TAN TAN TAN
TAN.LICZBA.ZESP IMTAN IMATAN
TANH TANH TANHYP
TEKST TEXT TEXT
TERAZ NOW JETZT
TEST.CHI CHITEST CHITEST
TEST.F FTEST FTEST
TEST.T TTEST TTEST
TEST.Z ZTEST GTEST
TRANSPONUJ TRANSPOSE MTRANS
TYP TYPE TYP
UFNOŚĆ CONFIDENCE KONFIDENZ
UFNOŚĆ.NORM CONFIDENCE.NORM KONFIDENZ.NORM
UFNOŚĆ.T CONFIDENCE.T KONFIDENZ.T
UNICODE UNICODE UNICODE
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM GLÄTTEN
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU CUBERANKEDMEMBER CUBERANGELEMENT
VDB VDB VDB
WARIANCJA VAR VARIANZ
WARIANCJA.A VARA VARIANZA
WARIANCJA.POP VAR.P VAR.P
WARIANCJA.POPUL VARP VARIANZEN
WARIANCJA.POPUL.A VARPA VARIANZENA
WARIANCJA.PRÓBKI VAR.S VAR.S
WART.PRZYSZŁ.KAP FVSCHEDULE ZW2
WARTOŚĆ VALUE WERT
WARTOŚĆ.LICZBOWA NUMBERVALUE ZAHLENWERT
WARTOŚĆ.MODUŁU CUBEVALUE CUBEWERT
WEBSERVICE WEBSERVICE WEBDIENST
WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA PIVOTDATENZUORDNEN
WIELOMIAN MULTINOMIAL POLYNOMIAL
WIERSZ ROW ZEILE
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU CUBEMEMBERPROPERTY CUBEELEMENTEIGENSCHAFT
WSP.KORELACJI CORREL KORREL
WYBIERZ CHOOSE WAHL
WYPŁ.DATA.NAST COUPNCD ZINSTERMNZ
WYPŁ.DATA.POPRZ COUPPCD ZINSTERMVZ
WYPŁ.DNI COUPDAYS ZINSTERMTAGE
WYPŁ.DNI.NAST COUPDAYSNC ZINSTERMTAGNZ
WYPŁ.DNI.OD.POCZ COUPDAYBS ZINSTERMTAGVA
WYPŁ.LICZBA COUPNUM ZINSTERMZAHL
WYST.NAJCZĘŚCIEJ MODE MODALWERT
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL MODE.MULT MODUS.VIELF
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART MODE.SNGL MODUS.EINF
WYSZUKAJ LOOKUP VERWEIS
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP SVERWEIS
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP WVERWEIS
WYWOŁAJ CALL AUFRUFEN
WYZNACZNIK.MACIERZY MDETERM MDET
XIRR XIRR XINTZINSFUSS
XNPV XNPV XKAPITALWERT
XOR XOR XODER
Z.TEST Z.TEST G.TEST
Z.WIELKIEJ.LITERY PROPER GROSS2
ZAOKR ROUND RUNDEN
ZAOKR.DO.CAŁK TRUNC KÜRZEN
ZAOKR.DO.NPARZ ODD UNGERADE
ZAOKR.DO.PARZ EVEN GERADE
ZAOKR.DO.TEKST FIXED FEST
ZAOKR.DO.WIELOKR MROUND VRUNDEN
ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN ABRUNDEN
ZAOKR.GÓRA ROUNDUP AUFRUNDEN
ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR UNTERGRENZE
ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ FLOOR.PRECISE UNTERGRENZE.GENAU
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE FLOOR.MATH UNTERGRENZE.MATHEMATIK
ZAOKR.W.GÓRĘ CEILING OBERGRENZE
ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ CEILING.PRECISE OBERGRENZE.GENAU
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE CEILING.MATH OBERGRENZE.MATHEMATIK
ZASTĄP, ZASTĄP.B REPLACE, REPLACEB ERSETZEN, ERSETZENB
ZESTAW.MODUŁÓW CUBESET CUBEMENGE
ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE VERKETTEN
ZNAJDŹ, ZNAJDŹB FIND, FINDB FINDEN, FINDENB
ZNAK CHAR ZEICHEN
ZNAK.LICZBY SIGN VORZEICHEN
ZNAK.UNICODE UNICHAR UNICHAR
?? ?? ABFRAGEZEICHENFOLGE
?? ENCODEURL ??
QUERYSTRING ?? ??

Funkcje QUERYSTRING (PL), ABFRAGEZEICHENFOLGE (DE) i ENCODEURL (EN) należą do grupy funkcji Web, w której są tylko 3 funkcje i nie widać odpowiedników tych funkcji w innych językach, chociaż funkcja ABFRAGEZEICHENFOLGE prowadzi do strony,gdzie nazywa się ENCODEURL, to jej opis działania jest taki jak QUERYSTRING.