Rys. nr 5 – okno Zmiany typu kolumny

ten rysunek przedstawia okno Zmiany typu kolumny