Wyrównanie komórek a wprowadzone dane — porada 19

Wyrów­na­nie danych w komór­kach Excela 2010


Excel 2010 — Wyrów­na­nie komó­rek a wpro­wa­dzone dane — porada 19

Stan­dar­dowe moż­liwe wyrów­na­nia w Excelu, to wyrów­na­nia do pra­wej, lewej i cen­tralne. Excel auto­ma­tycz­nie w zależ­no­ści od rodzaju danych prze­cho­wy­wa­nych w komór­kach auto­ma­tycz­nie korzy­sta z jed­nego z tych rodza­jów wyrów­na­nia i tak:

Wyrów­na­nie komórek

  • Liczby są wyrów­nane do prawej,
  • Tekst do lewej,
  • War­to­ści logiczne PRAWDA lub FAŁSZ są wyrów­nane do środka.

Co z tego, że są auto­ma­tyczne wpro­wa­dzane wyrów­na­nia, skoro każde z nich możesz zmie­nić w usta­wie­niach, tylko czy rze­czy­wi­ście jest to dobra opcja? Zasta­nów się chwilę. Skoro od razu patrząc na war­tość w komórce widzisz, jak jest uło­żona, to też od razu możesz powie­dzieć co myśli Excel o tej wartości.

Nie zawsze to co widać jest tym co uważa Excel. Wystar­czy np: spa­cja ” “. Nie widać jej, ale może ona spra­wić, że war­tość, która wygląda w arku­szu jak liczba np: czas jest postrze­gana jako tekst. Dzięki zacho­wa­niu ory­gi­nal­nych wyrów­nań zorien­tu­jesz się, że coś jest nie tak bły­ska­wicz­nie, ponie­waż dana będzie przy lewej kra­wę­dzi komórki, a nie pra­wej. Może Ci to oszczę­dzić wiele czasu i bły­ska­wicz­nie wyeli­mi­no­wać takie błędy.

Dla­tego jeśli nie jest to powo­do­wana dużą koniecz­no­ścią, albo masz pew­ność, że zmiana for­ma­to­wa­nia, nie będzie myląca, pozo­staw ory­gi­nalne wyrównanie.

Wię­cej przy­kła­dów dla­czego warto zacho­wać domyślny spo­sób uło­że­nia danych przez Excel znaj­dziesz w fil­mie na górze strony.

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube —
Excel 2010 — Wyrów­na­nie komó­rek a wpro­wa­dzone dane — porada 19

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.