Operator przecięcia i funkcja PRZESUNIĘCIE — porada #148

Jak działa ope­ra­tor prze­cię­cia z funk­cją PRZESUNIĘCIE?


Ope­ra­tor prze­cię­cia i funk­cja PRZESUNIĘCIE — porada #148

Operator przecięcia i funkcja PRZESUNIĘCIE - porada #148

W Excelu ist­nieje ope­ra­tor prze­cię­cia, który zwraca ele­menty, które znaj­dują się na prze­cię­ciu poda­nych zakre­sów. Tym ope­ra­to­rem jest spa­cja, czyli np formuła:

=E6:E14 B13:G13

zwróci war­tość z komórki E13

ale tak sztywno wpi­sane zakresy są nudne. Co jeśli chcesz, żeby zakresy zmie­niały się w zależ­no­ści od kry­te­riów? Pomoże nam w tym funk­cja PRZESUNIĘCIE. Trzeba jej podać naj­pierw miej­sce skąd zaczyna, a potem o ile wier­szy i kolumn ma się prze­su­nąć, a następ­nie jesz­cze roz­miar obszaru, do któ­rego ma się przesunąć.

Ponie­waż w naszym przy­kła­dzie raz chcemy prze­su­wać wier­sze raz kolumny, któ­rych roz­miary dokład­nie znamy, to jest to pro­ste. Jedyna war­tość, która się zmie­nia to ilość wier­szy lub kolumn, o które chcemy się przesunąć.

Wyko­rzy­stamy do tego funk­cję PODAJ.POZYCJĘ, dzięki temu znaj­dziemy komórkę, która znaj­duje się na prze­cię­ciu naszych dwóch kryteriów:

=PRZESUNIĘCIE(A6;0;PODAJ.POZYCJĘ(B2;B5:G5;0);9;1) PRZESUNIĘCIE(B5;PODAJ.POZYCJĘ(B1;A6:A14;0);0;1;6)

Dzięki temu udaje nam się pobrać war­tość z tabeli speł­nia­jącą 2 kry­te­ria. Podob­nie jak to widać dzięki for­ma­to­wa­niu warun­ko­wym, które widać na tym wideo.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Ope­ra­tor prze­cię­cia i funk­cja PRZESUNIĘCIE — porada #148

Debugowanie i szacowanie formuł F9 — porada #147

Jak szybko debu­go­wać for­muły za pomocą kla­wi­sza F9?


Debu­go­wa­nie i sza­co­wa­nie for­muł F9 — porada #147

Debugowanie i szacowanie formuł   F9 - porada #147

Żeby szybko spraw­dzić wynik czę­ści for­muły, argu­mentu funk­cji lub nawet całej for­muły wystar­czy kla­wisz F9. Pozwala on szybko debu­go­wać for­muły, które źle dzia­łają, zwra­cają nie­po­prawny wynik itp.

Ważne, że kla­wi­sza F9 przy edy­to­wa­niu for­muły i jej sza­co­wa­niu możesz użyć raz jeśli chcesz to sza­co­wa­nie cof­nąć za pomocą skrótu Ctrl + Z. Cofa­nie działa tylko na ostat­nią ope­ra­cję sza­co­wa­nia, więc jeśli nie chcesz, żeby war­to­ści nie zostały wpi­sane na stałe musisz się rato­wać kla­wi­szem Esc.

Naj­pro­ściej tu spraw­dzić argu­menty funk­cji, bo wystar­czy klik­nąć na nich w pod­po­wia­dajce i zazna­czy się cały argu­ment nie ważne jak dużo funk­cji jest tam zagnieżdżonych.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Debu­go­wa­nie i sza­co­wa­nie for­muł F9 — porada #147

Problemy z liczeniem niepustych komórek — porada #146

Jak liczyć popraw­nie nie­pu­ste komórki?


Pro­blemy z licze­niem nie­pu­stych komó­rek — porada #146

Problemy z liczeniem niepustych komórek - porada #146

W Excelu może poja­wić się pro­blem z licze­niem nie­pu­stych komó­rek, gdy zaczniemy do nich wpi­sy­wać pusty ciąg znaków =””

Wtedy Excel zaczyna mieć pro­blemy z ich licze­niem, bo funk­cja ILE.NIEPUSTYCZ liczy komórki, w któ­rych jest pusty ciąg zna­ków, a prze­waż­nie tych komó­rek nie chcemy liczyć do cał­ko­wi­tej ilo­ści wypeł­nio­nych komórek.

W licze­niu pustych komó­rek Excel jest nie­kon­se­kwentny, bo funk­cja LICZ.PUSTE liczy komórki z pustym cią­giem zna­ków jako puste, czyli odwrot­nie jak funk­cja ILE.NIEPUSTYCH, która trak­tuje je jak wypełnione.

Bra­kuje tutaj funk­cji, która zawsze liczy­łaby wszyst­kie wypeł­nione komórki. Co prawda można liczyć tekst, który ma przy­naj­mniej 1 znak za pomocą sym­boli wie­lo­znacz­nych i funk­cji LICZ.JEŻELI

=LICZ.JEŻELI($J$4:$J$17;”?*”)

ale to roz­wią­za­nie działa tylko z tek­stem — liczb w ogóle nie liczy.

Naj­bar­dziej uni­wer­sal­nym roz­wią­za­niem jakie znam do poli­cze­nia nie­pu­stych komó­rek jest poli­cze­nie wszyst­kich komó­rek za pomocą funk­cji ILE.WIERSZY, a następ­nie odję­cie pustych komó­rek — LICZ.PUSTE

prze­kłada się to na przy­kła­dową formułę:

=ILE.WIERSZY($J$4:$J$17)-LICZ.PUSTE($J$4:$J$17)

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Pro­blemy z licze­niem nie­pu­stych komó­rek — porada #146

Aparat Fotograficzny — po co robić zdjęcia zakresów — porada #145

Po co robić zdję­cia w Excelu?


Apa­rat Foto­gra­ficzny — po co robić zdję­cia zakre­sów — porada #145

Aparat Fotograficzny - po co robić zdjęcia zakresów - porada #145

W Excelu możesz robić zdję­cia zakre­sów. Ważne jest, że te zdję­cia będą miały taki sam roz­miar jak zazna­czone obszar do zdję­cia i są dyna­micz­nie połą­czone z tym zakre­sem. Czyli jeśli zmie­nisz war­tość na zakre­sie, któ­rego zro­bi­łeś zdję­cie, to zdję­cie też się zmieni.

Pozwala to np: moni­to­ro­wać obszary i wyniki na nich, gdy zmie­niasz para­me­try w innym arku­szu. Czyli robisz zdję­cie powiedzmy z Arkusz1, a umiesz­czasz go na Arkusz2. W tym też arku­szu masz zmienne, które wpły­wają na wyniki z obszaru zdję­cia Arkusz1. Możesz obser­wo­wać zmiany w Arkuszu1 będąc w Arkusz2 wła­śnie dzięki temu zdjęciu.

Żeby zro­bić zdję­cie musisz dodać opcję Apa­rat Foto­gra­ficzny np: do paska szyb­kiego dostępu.

  • Kli­kasz pra­wym przy­ci­skiem myszy na pasek szyb­kiego dostępu i wybie­rasz opcję Dostosuj…
  • Zmie­niasz na liście roz­wi­ja­nej pozy­cję Popu­larne pole­ce­nia na Pole­ce­nia, któ­rych nie ma na wstążce,
  • Wybie­rasz i doda­jesz Apa­rat Foto­gra­ficzny przy­ci­skiem Dodaj
  • Teraz zazna­czasz obszar i możesz robić mu zdję­cie kli­ka­jąc na ikonę apa­ratu foto­gra­ficz­nego w pasku szyb­kiego dostępu. Zdję­cie pojawi się tam, gdzie klik­niesz po jego zro­bie­niu, czyli też w innym arku­szu jeśli na niego przejdziesz.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Apa­rat Foto­gra­ficzny — po co robić zdję­cia zakre­sów — porada #145

Obraz jako wypełnienie słupków wykresu — porada #144

Jak wypeł­nić serie wykre­sów obrazami?


Obraz jako wypeł­nie­nie słup­ków wykresu — porada #144

Obraz jako wypełnienie słupków wykresu - porada #144

Cza­sami chcesz uzy­skać nie­ty­powe wypeł­nie­nie słup­ków wykresu. Możesz wyko­rzy­stać do tego obrazy, ale bar­dzo istotne jest jaki obraz wybie­rzesz.
Jeśli już masz przy­go­to­wany obraz, który ma Ci posłu­żyć jako wypeł­nie­nie słup­ków wykresu to możesz go użyć:

  • Wybie­rasz całą serię lub poje­dyn­czy jej ele­ment (po wybra­niu serii, kli­kasz na ten wybrany element)
  • Naci­skasz Ctrl + 1
  • Wybie­rasz kartę Wypeł­nie­nie
  • Wybie­rasz Wypeł­nie­nie obra­zem lub teksturą
  • Za pomocą przy­ci­sku Plik… wybie­rasz plik, który ma być użyty jako wypeł­nie­nie, a następ­nie akcep­tu­jesz wybór

i tak wypeł­ni­łeś słupki serii na wykre­sie obrazem.

Cza­sami możesz chcieć, żeby obrazy były uło­żone jeden na dru­gim, a nie roz­cią­gały się na cały słu­pek. Wystar­czy wtedy zazna­czyć opcję — Ułóż w stos.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Obraz jako wypeł­nie­nie słup­ków wykresu — porada #144