Ile razy pod rząd pojawia się wartość — porada #155

Jak obli­czyć ile razy pod rząd wystą­piła wartość?


Ile razy pod rząd poja­wia się war­tość — porada #155

Ile razy pod rząd pojawia się wartość - porada #155

Jak obli­czyć ile razy pod rząd poja­wia się dana war­tość na liście?
Można jako wyko­rzy­stać do tego funk­cję CZĘSTOŚĆ i odpo­wied­nio obli­czone argumenty.

w para­me­trze dane będziemy spraw­dzać czy zna­leź­li­śmy szu­kaną wartość

=JEŻELI($A$2:$A$21=$E2;WIERSZ($A$2:$A$21))

jeśli tak to wpi­su­jemy numer wier­sza jeśli nie to FAŁSZ (odpo­wiedni argu­ment JEŻELI pozo­staje pusty)

w para­me­trze prze­działy postę­pu­jemy bar­dzo podob­nie tylko spraw­dzamy, kiedy nie wystę­puje dany argument

=JEŻELI($A$2:$A$21<>$E2;WIERSZ($A$2:$A$21))

Pro­wa­dzi to do tego, że funk­cja CZĘSTOŚĆ buduje różne prze­działy, w któ­rych zli­czana jest war­tość wystą­pień pod rząd danej wartości.

=CZĘSTOŚĆ(JEŻELI($A$2:$A$21=$E2;WIERSZ($A$2:$A$21));JEŻELI($A$2:$A$21<>$E2;WIERSZ($A$2:$A$21)))

Teraz wystar­czy spraw­dzić ile razy powtó­rzyła się liczba powtó­rzeń pod rząd, któ­rej szu­kamy, czyli jeśli szu­kamy powtó­rzeń war­to­ści 2 razy pod rząd to przy­rów­nu­jemy wyniku funk­cji CZĘSTOŚĆ do dwójki i sumu­jemy liczbę wystąpień.

=SUMA(–(CZĘSTOŚĆ(JEŻELI($A$2:$A$21=$E2;WIERSZ($A$2:$A$21));JEŻELI($A$2:$A$21<>$E2;WIERSZ($A$2:$A$21)))=F$1))

ponie­waż jest to for­muła tabli­cowa potrze­bu­jemy ją zatwier­dzić kom­bi­na­cją kla­wi­szy Ctrl + Shift + Enter

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Ile razy pod rząd poja­wia się war­tość — porada #155

Wypełnij kolumnę wartościami 1 do 1000 — porada #154

Jak wypeł­nić kolumnę dłu­gim cią­giem liczbowym?


Wypeł­nij kolumnę war­to­ściami 1 do 1000 — porada #154

Wypełnij kolumnę wartościami 1 do 1000 - porada #154

Są różne spo­soby by wypeł­nić komórki serią liczb. Możesz prze­cią­gnąć prawy dolny róg komórki, gdzie masz wsta­wioną war­tość na samą sie­bie i z pod­ręcz­nego menu wybrać opcję Seria danych, a następ­nie odpo­wied­nio wypeł­nić okienko, które się pojawi.

Jeśli zaczy­nasz od 1 wier­sza wsta­wić funk­cję WIERSZ i w polu nazwy wpi­sać zakres od pierw­szej komórki do ostat­niej. Edy­to­wać pierw­szą komórkę — kla­wisz F2, a następ­nie zatwier­dzić Ctrl + Enter, for­muła wypełni cały zazna­czony obszar.

Możesz jesz­cze naci­snąć Ctrl + G napi­sać do jakiej komórki chcesz przejść zatwier­dzić przy­ci­skiem OK jed­no­cze­śnie przy­trzy­mu­jąć Shift i postą­pić iden­tycz­nie jak powy­żej z zazna­czo­nym obszarem.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wypeł­nij kolumnę war­to­ściami 1 do 1000 — porada #154

Zaznaczanie Celu na wykresie — porada #153

Jak zazna­czyć cel na wykresie?


Zazna­cza­nie Celu na wykre­sie — porada #153

Zaznaczanie Celu na wykresie - porada #153

Cza­sami masz potrzebę, żeby na wykre­sie zazna­czyć cel — np: war­tość sprze­daży, do któ­rej dążysz. Oka­zuje się, że jest to bar­dzo proste.

Załóżmy, że doda­jesz wykres kolum­nowy. Skrót Alt + F1 pozwoli Ci go wsta­wić, jako domyślny wykres (chyba, że zmie­ni­łeś typ domyśl­nego wykresu). Ale jak zazna­czyć cel? Naj­pro­ściej dodać jesz­cze jedną kolumnę do danych, która na każ­dej pozy­cji (np: mie­siąca) będzie miała tą samą war­tość, albo inną jeśli Twój cel się zmienia.

Teraz jak masz stwo­rzony wykres zazna­czasz serię celu (kli­ka­jąc raz na niej), a następ­nie wybie­rasz opcję

Narzę­dzia wykre­sów — Pro­jek­to­wa­nie — Zmień typ wykresu

Tam wybie­rasz wykres liniowy i już masz linię celu, jeśli wszę­dzie ma tą samą war­tość będzie to linia pozioma.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Zazna­cza­nie Celu na wykre­sie — porada #153

Szybkie wprowadzanie wartości powyżej — porada #152

Jak szybko wsta­wić war­tość z komórki powyżej?


Szyb­kie wpro­wa­dza­nie war­to­ści powy­żej — porada #152

Szybkie wprowadzanie wartości powyżej - porada #152

W Excelu czę­sto chcesz jak naj­szyb­ciej wpro­wa­dzać war­to­ści. Pro­gra­mi­ści Excela przy­go­to­wali dla Cie­bie kilka moż­li­wo­ści, które uła­twiają ten pro­ces. Jedną z nich jest wpro­wa­dza­nia war­to­ści powyżej.

Wystar­czy, że w komórce jeden wiersz wyżej jest dowolna war­tość, a Ty naci­śniesz skrót kla­wi­szowy Ctrl + ’ Excel sko­piuje war­tość powy­żej i przed zatwier­dze­niem, da Ci jesz­cze szansę na zmianę tej wartości.

Ten skrót kopiuje dowolną war­tość — tekst, liczby, daty, czas, tylko musisz pamię­tać o for­ma­to­wa­niu, bo jeśli będziesz kopio­wać datę to może Ci się poja­wić liczba np: 41944, która odpo­wiada dacie 2014-11-01, więc zwróć na to uwagę.

Dla tek­stu możesz jesz­cze sko­rzy­stać z auto­uzu­peł­nia­nia. Gdy będziesz pisał tekst w pierw­szej pustej komórce poni­żej wier­szy z tek­stem i doj­dziesz do momentu, że będzie tylko jeden ciąg tek­stu, który tak się zaczyna, to Excel Ci pod­po­wie dal­szy ciąg.

Podob­nie w tej samej sytu­acji możesz naci­snąć skrót Alt + Strzałka w dół. Pojawi się lista wszyst­kich uni­kal­nych war­to­ści tek­sto­wych w tej kolum­nie. Nie­stety war­tość, którą chcesz wsta­wić musisz wybrać ręcz­nie. Nie możesz do niej prze­sko­czyć naci­ska­jąc pierw­szą literę.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Szyb­kie wpro­wa­dza­nie war­to­ści powy­żej — porada #152

Własny styl formatowania komórek — porada #151

Jak stwo­rzyć wła­sny styl for­ma­to­wa­nia komórek?


Wła­sny styl for­ma­to­wa­nia komó­rek — porada #151

Własny styl formatowania komórek - porada #151

W Excelu możesz korzy­stać z goto­wych sty­lów for­ma­to­wa­nia komó­rek, ale możesz też przy­go­to­wać swoje wła­sne, które mają miano nie­stan­dar­do­wych w Excelu.

Naj­pro­ściej to zro­bić nada­jąc już pożą­dane for­ma­to­wa­nie komórce, a następ­nie roz­wi­nąć listę goto­wych sty­lów i wybrać opcję “Nowy styl komórki”.

Po tym otwo­rzy się okno, gdzie na górze możesz nadać nazwę stylu, a poni­żej jest lista check­bo­xów, które opi­sują różne ele­menty komórki, które są for­ma­to­wane. Są to np: for­ma­to­wa­nie liczby, tek­stu, czy obramowań.

Jeśli zazna­czysz dany check­box ozna­cza to, że w momen­cie nakła­da­nia Two­jego stylu na komórki te ele­menty zostaną pod­mie­nione, czyli np: jeśli zazna­czy­łeś zie­lone wypeł­nie­nie, to tak zosta­nie wypeł­niony zazna­czony zakres. Jeśli jed­nak odzna­czy­łeś for­ma­to­wa­nie liczby, to for­ma­to­wa­nie liczby nie zmieni się, mimo tego, że komórki zostaną wypeł­nione. Czyli jeśli było for­ma­to­wa­nie walu­towe, to zosta­nie for­ma­to­wa­nie walu­towe, jeśli było pro­cen­towe, to takie zosta­nie, nie ule­gnie ono zmiany przy nakła­da­niu stylu.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wła­sny styl for­ma­to­wa­nia komó­rek — porada #151