adam@exceliadam.pl

Usuwanie serii z legendy wykresu — porada #125

Jak usu­nąć zbędne serie danych z legendy wykresu?


Usu­wa­nie serii z legendy wykresu — porada #125

Usuwanie serii z legendy wykresu - porada #125

Cza­sami ukry­wasz serię danych na wykre­sie i nie chcesz, żeby poka­zy­wała się też na legen­dzie. Żeby je usu­nąć musisz na nich klik­nąć 2 razy, ponie­waż za pierw­szym razem zazna­cza się cała legenda, a za dru­gim dopiero wybrana seria. Teraz wystar­czy kla­wisz Delete, żeby usu­nąć zbędną serię z legendy.

Jeśli usu­niesz nie tą serię, którą chcesz musisz nie­stety usu­nąć całą legendę, a potem znowu ją dodać i usu­nąć te serie danych, które nie chcesz, żeby były widoczne w legendzie.

Użyte funkcje/opcje:
Wykres

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Usu­wa­nie serii z legendy wykresu — porada #125

Procenty i liczby na wykresie słupkowym — widzowie #40

Jak poka­zać war­tość pro­cen­tową jak i licz­bową na wykre­sie słupkowym?


Pro­centy i liczby na wykre­sie słup­ko­wym — widzo­wie #40

Procenty i liczby na wykresie słupkowym - widzowie #40

Żeby zamie­ścić zarówno pro­centy jak i liczby na wykre­sie słup­ko­wym, a dodat­kowo jesz­cze zro­bić podział na odpo­wie­dzi od kobiet i męż­czyzn należy przy­go­to­wać odpo­wied­nio dane.

Można stwo­rzyć 4 kolumny
– war­to­ści dla męż­czyzn,
– war­to­ści dla kobiet,
– pro­centy dla męż­czyzn,
– pro­centy dla kobiet,

Ważne są też ety­kiety wier­szy, żeby było jasne co każdy słu­pek pokazuje.

Jak masz przy­go­to­wane dane, wsta­wiasz wykres słup­kowy sku­mu­lo­wany i trzeba popra­wić dane (Jeśli zda­rzy się tak, że ety­kiety kolumn zostaną wzięte jako serie danych to trzeba z Narzę­dzi wykre­sów — karty Pro­jek­to­wa­nie wybrać opcję Prze­łącz wiersz/kolumnę).

Trzeba usta­wić brak wypeł­nie­nia i brak linii dla serii z pro­cen­tami oraz doło­żyć im ety­kiety na końcu zewnętrznym.

Podob­nie dla serii z war­to­ściami trzeba doło­żyć ety­kiety wewnętrzne i już mamy zarówno pro­centy jak i liczby na wykre­sie słupkowym.

Jesz­cze warto zająć się legendą i kolo­ry­styką serii.

Legendę warto umie­ścić u góry, ale przede wszyst­kim warto usu­nąć zbędne nazwy serii pro­cen­to­wych, które są nie­wi­doczne. Trzeba klik­nąć 2 razy na serię, którą chcesz usu­nąć z legendy, bo za pierw­szym razem zazna­cza się cała legenda, a póź­niej wystar­czy zwy­kły Delele.

Użyte funkcje/opcje:
Wykres słup­kowy
Ety­kiety danych

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Pro­centy i liczby na wykre­sie słup­ko­wym — widzo­wie #40

Grupowanie wierszy i kolumn autokonspektem — porada #123

Jak gru­po­wać wier­sze i kolumny w Excelu za pomocą autokonspektu?


Gru­po­wa­nie wier­szy i kolumn auto­kon­spek­tem — porada #123

Grupowanie wierszy i kolumn autokonspektem - porada #123

Jeżeli Twoje dane są powią­zane for­muła np tak, że war­tość sprze­daży dla sprze­dawcy sumują się war­to­ści sprze­da­nych pro­duk­tów, a póź­niej war­to­ści sprze­daży sprze­daw­ców są sumo­wane do wyni­ków woje­wódz­twa — wszystko to za pomocą pro­stych for­muł. To może sko­rzy­stać z gru­po­wa­nia auto­kon­spek­tem.

Ozna­cza to, że Excel sam będzie się sta­rał pogru­po­wać wier­sze i kolumny po zależ­no­ściach mię­dzy for­mu­łami w komór­kach. Możesz je dokład­niej zoba­czyć wybie­ra­jąc funk­cjo­nal­ność “Śledź zależ­no­ści” i “Śledź poprzed­niki” z karty For­muły.

Jeśli masz takie zależ­no­ści sta­bilne to możesz roz­wi­nąć opcję Gru­puj i wybrać Auto­kon­spekt. Teraz Excel nałoży gru­po­wa­nie zarówno na wier­sze jak i kolumny na pod­sta­wie zależ­no­ści mię­dzy for­mu­łami i komórkami.

Użyte funkcje/opcje:
Gru­po­wa­nie

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Gru­po­wa­nie wier­szy i kolumn — porada #122

Sumy częściowe funkcjonalność do grupowania — porada #124

Jak sumy czę­ściowe poma­gają w gru­po­wa­niu danych?


Sumy czę­ściowe funk­cjo­nal­ność do gru­po­wa­nia — porada #124

Sumy częściowe funkcjonalność do grupowania - porada #124

Masz dobrze przy­go­to­wane dane i w dodatku są też posor­to­wane po naj­waż­niej­szych kolum­nach. Teraz chcesz je pogru­po­wać, ale nie chcesz robić tego ręcz­nie ide­al­nie spraw­dzą się dla Cie­bie Sumy Czę­ściowe.

Wystar­czy, że wybie­rzesz opcję Sumy Czę­ściowe z karty Dane i otwo­rzy się okno sor­to­wa­nia. Na samej górze jest pozy­cja: “Dla każ­dej zmiany w”. Ozna­cza to, że za każ­dym razem, gdy zmieni się war­tość w wybra­nej kolum­nie Excel dołoży wiersz Sumy czę­ścio­wej. Dla­tego tak ważne jest dobrze posor­to­wać war­to­ści w kolumnach.

Następ­nie wybie­ramy jaka funk­cja ma być użyta w Sumach Czę­ścio­wych np: Suma lub Licz­nik. A potem po jakich kolum­nach ją liczyć. Naj­czę­ściej będą to kolumny z danymi liczbowymi.

Po zaak­cep­to­wa­niu Excel stwo­rzy nam odpo­wied­nie poziomy gru­po­wa­nia i Sum Czę­ścio­wych według wybra­nych para­me­trów. Jeśli chcesz dodać kolejne sumy czę­ściowe musisz jesz­cze raz wybrać opcję z karty Dane, a następ­nie upew­nić się, że odzna­czone jest pole: Zamień bie­żące sumy czę­ściowe. Jeśli zosta­wisz to pole zazna­czone to Excel zamieni gru­po­wa­nia według nowych usta­leń, a jak odzna­czysz to pole to doda się kolejny poziom grupowania.

Żeby usu­nąć wszyst­kie Sumy Czę­ściowe wystar­czy naci­snąć przy­cisk Usuń wszystko.

Użyte funkcje/opcje:
Gru­po­wa­nie
Sumy Czę­ściowe

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Sumy czę­ściowe funk­cjo­nal­ność do gru­po­wa­nia — porada #124

Grupowanie wierszy i kolumn — porada #122

Jak gru­po­wać wier­sze i kolumny w Excelu?


Gru­po­wa­nie wier­szy i kolumn — porada #122

Grupowanie wierszy i kolumn - porada #122

Żeby gru­po­wać wier­sze lub kolumny w Excelu wystar­czy wyko­rzy­stać funk­cjo­nal­ność Gru­puj na kar­cie Dane.

Zazna­czasz odpo­wied­nią ilość wier­szy i kli­kasz gru­puj i już Excel je zgru­po­wał. Wiąże się to z tym, że przy nagłów­kach wier­szy są teraz dodat­kowe linie oraz + lub — sym­bo­li­zu­jące grupę. Gdy naci­skasz plus to grupa się roz­wija, a gdy minus to zwija.

Jeśli dodasz na tych samych wier­szach nowe grupy, ale o mniej­szej ilo­ści wier­szy niż wcze­śniej­sza grupa to doda się kolejny poziom gru­po­wa­nia. Sym­bo­li­zo­wane to przez numery na górze nagłów­ków wier­szy. Jeśli naci­śniesz na nich 1 to zwi­niesz wszyst­kie, zaś naci­śnię­cie innej liczby będzie skut­ko­wało roz­wi­nię­ciem wszyst­kich grup do klik­nię­tego poziomu.

Ana­lo­gicz­nie postę­pu­jesz z kolumnami.

Jeśli zazna­czysz całe wier­sze lub kolumny to Excel dokona gru­po­wa­nia auto­ma­tycz­nie jed­nak jeśli zazna­czysz mniej­szy obszar to Excel będzie się pytał czy chcesz gru­po­wać to wier­szach, czy kolumnach.

Użyte funkcje/opcje:
Gru­po­wa­nie

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Gru­po­wa­nie wier­szy i kolumn — porada #122