adam@exceliadam.pl

Wyznacznik macierzy — porada #120

Jak obli­czyć wyznacz­nik macie­rzy w Excelu?


Wyznacz­nik macie­rzy — porada #120

Wyznacznik macierzy - porada #120

Aby obli­czyć wyznacz­nik macie­rzy w Excelu wystar­czy sko­rzy­stać z funk­cji WYZNACZNIK.MACIERZY.

Należy tylko pamię­tać, że macierz musi być kwa­dra­towa, żeby dało się dla niej obli­czyć wyznacz­nik macie­rzy. Jeśli zazna­czysz obszar inny od kwa­dratu funk­cja WYZNACZNIK.MACIERZY zwróci Ci błąd argu­mentu — #ARG

Użyte funkcje/opcje:
WYZNACZNIK.MACIERZY
Macierz

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wyznacz­nik macie­rzy — porada #120

Liczba porządkowa z wykorzystaniem tabeli przestawnej — porada #119

Jak za pomocą tabeli prze­staw­nej ponu­me­ro­wać war­to­ści sprze­daży od naj­mniej­szej do największej?


Liczba porząd­kowa z wyko­rzy­sta­niem tabeli prze­staw­nej — porada #119

Liczba porządkowa z wykorzystaniem tabeli przestawnej - porada #119

Tabela prze­stawna umoż­li­wia poka­za­nia war­to­ści jako upo­rząd­ko­wa­nie od naj­mniej­szej do naj­więk­szej war­to­ści czyli jako liczbę porząd­kową (moż­liwe jest też upo­rząd­ko­wa­nie od naj­więk­szych do naj­mniej­szych ele­men­tów). Ale żeby to upo­rząd­ko­wa­nie dzia­łało popraw­nie przy naszym podziale na grupy i war­to­ści sprze­daży potrze­bu­jemy jesz­cze odpo­wied­nio pod­su­mo­wać nasze kolumny w tabeli przestawnej.

Mamy w naszym przy­kła­dzie 2 moż­li­wo­ści, albo pod­su­mo­wa­nie po mini­mum, albo po mak­si­mum ponie­waż dla danej war­to­ści sprze­daży w danej gru­pie będzie to dokład­nie ta sama liczba.

Takie upo­rząd­ko­wa­nie przy­pi­suje kon­kret­nej war­to­ści sprze­daży numer w zależ­no­ści od kolej­no­ści od naj­mniej­szej do naj­więk­szej czy od naj­więk­szej do najmniejszej.

Użyte funkcje/opcje:
Tabela prze­stawna

 

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Liczba porząd­kowa z wyko­rzy­sta­niem tabeli prze­staw­nej — porada #119

Liczba porządkowa według wartości sprzedaży przy duplikatach — widzowie #39

Jak przy­pi­sać numery liczby porząd­ko­wej według war­to­ści sprze­daży z róż­nymi l.p. dla powta­rza­ją­cych się war­to­ści sprzedaży?


Liczba porząd­kowa według war­to­ści sprze­daży przy dupli­ka­tach — widzo­wie #39

Liczba porządkowa według wartości sprzedaży przy duplikatach - widzowie #39

Liczy­li­śmy już liczby porząd­kowe w pyta­niach od widzów 37 i 38. Dziś zaj­miemy się sytu­acją gdy war­to­ści sprze­daży się powta­rzają. Bez mody­fi­ka­cji naszej formuły:

=LICZ.WARUNKI($C$2:$C$14; c3;$d$2: $D$14;”>”&D3)+1

Będą poja­wiać się powtó­rzone war­to­ści liczby porząd­ko­wej. Np: gdy powta­rza się druga z kolei war­tość sprze­daży to 2 wier­sze będą miały war­tość liczby porząd­ko­wej równą 2. Za to następna z kolei war­tość będzie miała już war­tość 4.

Możemy zmo­dy­fi­ko­wać for­mułę tak, że war­tość liczby porząd­ko­wej będzie ostat­nią z moż­li­wych, czyli przy poprzed­nim podwój­nym powtó­rze­niu mogła to być war­tość 2 lub 3. Żeby to była war­tość 3 należy zasto­so­wać formułę:

=LICZ.WARUNKI($C$2:$C$14; c3;$d$2: $D$14;”>=”&D3)

Jeśli chcesz, żeby wszyst­kie war­to­ści miały inne war­to­ści w zależ­no­ści od kolej­no­ści na liście to możesz użyć takiej formuły:

=LICZ.WARUNKI($I$2:$I$14;I2;$J$2:$J$14;”>”&J2)+LICZ.WARUNKI($I$2:I2;I2;$J$2:J2;J2))

Różną kolej­ność zapew­niają roz­ra­sta­jące się zakresy kry­te­riów np: $I$2:I2

Użyte funkcje/opcje:
LICZ.WARUNKI
JEŻELI
PRAWDA

 

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Liczba porząd­kowa według war­to­ści sprze­daży przy dupli­ka­tach — widzo­wie #39

Liczba porządkowa według wartości sprzedaży — pomijane wartości zerowe — widzowie #38

Jak przy­pi­sać numery liczby porząd­ko­wej według war­to­ści sprzedaży?


Liczba porząd­kowa według war­to­ści sprze­daży — pomi­jane war­to­ści zerowe — widzo­wie #38

Liczba porządkowa według wartości sprzedaży - pomijane wartości zerowe - widzowie #38

Kiedy chcemy w Excelu porząd­ko­wać war­to­ści według wyni­ków sprze­daży, a przy oka­zji nie brać pod uwagę pustych wier­szy lub wier­szy z war­to­ścią zerową przyda nam się kolumna pomoc­ni­cza spraw­dza­jąca, czy komórka sprze­daży jest pusta lub ma war­tość zerową. W więk­szo­ści sytu­acji pusta komórka jest toż­sama zeru, ale nie w sytu­acji, gdy prze­cho­wuje pusty ciąg znaków “”

W naszej sytu­acji możemy spraw­dzić te 2 warunki pro­stą formułą:

=D2 <> 0

Teraz wystar­czy doło­żyć ten waru­nek do wcze­śniej­szej for­muły z filmu Excel — Liczba porząd­kowa według war­to­ści sprze­daży — widzo­wie #37

=LICZ.WARUNKI($C$2:$C$14; c3;$d$2: $D$14;”>”&D3;$E$2:$E$14;PRAWDA)+1

Poja­wia się jesz­cze pro­blem, że przy pustych i zero­wych war­to­ściach sprze­daży poja­wiają się numery liczby porząd­ko­wej. Łatwo sobie z tym pora­dzić ota­cza­jąc naszą for­mułę funk­cją  JEŻELI

=JEŻELI(D2=0;“zero”;LICZ.WARUNKI($C$2:$C$14;C2;$D$2:$D$14;”>”&D2;$E$2:$E$14;PRAWDA)+1)

Użyte funkcje/opcje:
LICZ.WARUNKI
JEŻELI
PRAWDA

 

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Liczba porząd­kowa według war­to­ści sprze­daży — pomi­jane war­to­ści zerowe — widzo­wie #38

Liczba porządkowa według wartości sprzedaży — widzowie #37

Jak przy­pi­sać numery liczby porząd­ko­wej według war­to­ści sprzedaży?


Liczba porząd­kowa według war­to­ści sprze­daży — widzo­wie #37

Liczba porządkowa według wartości sprzedaży - widzowie #37

Jak przy­dzie­lić liczbę porząd­kową w zależ­no­ści od war­to­ści sprze­daży, a przy tym jesz­cze brać pod uwagę, do któ­rej grupy sprze­dawcy należy dana sprzedaż?

Oka­zuje się, że w Excelu jest to bar­dzo łatwe i wystar­czy spraw­dzić 2 kry­te­ria przy funk­cji LICZ.WARUNKI

Pierw­szym kry­te­rium będzie spraw­dze­nie grupy sprze­da­żo­wej, a dru­gim spraw­dze­nie ile sprze­daży było więk­szych — wtedy kiedy chcesz liczyć od naj­więk­szych war­to­ści sprze­daży do naj­mniej­szych, a gdy chcesz liczyć od naj­mniej­szych to spraw­dzasz ile war­to­ści mniejszych.

Daje to formułę:

=LICZ.WARUNKI($C$2:$C$14;C2;$D$2:$D$14;”>”&D2)+1

Trzeba jesz­cze dodać jedynkę , bo for­muła nie pomija aktu­alny wiersz.

Użyte funkcje/opcje:
LICZ.WARUNKI

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Liczba porząd­kowa według war­to­ści sprze­daży — widzo­wie #37