Własny styl formatowania komórek — porada #151

Jak stwo­rzyć wła­sny styl for­ma­to­wa­nia komórek?


Wła­sny styl for­ma­to­wa­nia komó­rek — porada #151

Własny styl formatowania komórek - porada #151

W Excelu możesz korzy­stać z goto­wych sty­lów for­ma­to­wa­nia komó­rek, ale możesz też przy­go­to­wać swoje wła­sne, które mają miano nie­stan­dar­do­wych w Excelu.

Naj­pro­ściej to zro­bić nada­jąc już pożą­dane for­ma­to­wa­nie komórce, a następ­nie roz­wi­nąć listę goto­wych sty­lów i wybrać opcję “Nowy styl komórki”.

Po tym otwo­rzy się okno, gdzie na górze możesz nadać nazwę stylu, a poni­żej jest lista check­bo­xów, które opi­sują różne ele­menty komórki, które są for­ma­to­wane. Są to np: for­ma­to­wa­nie liczby, tek­stu, czy obramowań.

Jeśli zazna­czysz dany check­box ozna­cza to, że w momen­cie nakła­da­nia Two­jego stylu na komórki te ele­menty zostaną pod­mie­nione, czyli np: jeśli zazna­czy­łeś zie­lone wypeł­nie­nie, to tak zosta­nie wypeł­niony zazna­czony zakres. Jeśli jed­nak odzna­czy­łeś for­ma­to­wa­nie liczby, to for­ma­to­wa­nie liczby nie zmieni się, mimo tego, że komórki zostaną wypeł­nione. Czyli jeśli było for­ma­to­wa­nie walu­towe, to zosta­nie for­ma­to­wa­nie walu­towe, jeśli było pro­cen­towe, to takie zosta­nie, nie ule­gnie ono zmiany przy nakła­da­niu stylu.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wła­sny styl for­ma­to­wa­nia komó­rek — porada #151

Sortowanie — Podstawowe zasady — SF #01

Jakie pod­sta­wowe zasady obo­wią­zują przy sortowaniu?


Sor­to­wa­nie — Pod­sta­wowe zasady — SF #01

Sortowanie - Podstawowe zasady - SF #01

Jakie są zasady dzia­ła­nia sor­to­wa­nia w Excelu? Kiedy zacho­wane jest połą­cze­nie mię­dzy danymi w wier­szu, a kiedy nie.
Żeby Excel zacho­wał powią­za­nie mię­dzy danymi naj­le­piej, żeby sto­so­wać się do zasad two­rze­nia dobrych danych, czyli wszyst­kie kolumny mają nagłówki, żad­nych pustych wier­szy, czy kolumn, ani zbęd­nych danych tuż przy danych oraz uni­kać pustych komórek.

Wtedy wystar­czy zazna­czyć jedną komórkę w zbio­rze danych i Excel będzie sor­to­wał i fil­tro­wał zacho­wu­jąc połą­cze­nia wyni­ka­jące z wier­szy. Jeśli jed­nak zazna­czysz inny obszar, a Excel nie zapyta czy posze­rzyć zakres to wtedy sor­to­wa­nie i fil­tro­wa­nie ogra­ni­czy się do zazna­czo­nego obszaru i popsuje Ci powią­za­nia mię­dzy danymi.

Dokładny opis kursu na:
Sor­to­wa­nie i Fil­tro­wa­nie Krok po kroku

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Sor­to­wa­nie — Pod­sta­wowe zasady — SF #01

Rozwiązanie równań z 3 niewiadomymi — Metoda wyznaczników — porada #150

Jak roz­wią­zań rów­na­nie z 3 nie­wia­do­mymi w Excelu?


Roz­wią­za­nie rów­nań z 3 nie­wia­do­mymi — Metoda wyznacz­ni­ków — porada #150

Rozwiązanie równań z 3 niewiadomymi - Metoda wyznaczników - porada #150

Excel może Ci uła­twić obli­cza­nie rów­nań z 3 nie­wia­do­mymi wyko­rzy­stu­jąc metodę wyznaczników.

Wystar­czy roz­pi­sać argu­menty jakie stoją przy zmien­nych oraz wynik w postaci odpo­wied­nich macie­rzy, wyzna­czyć ich wyznacz­niki za pomocą funk­cja WYZNACZNIK.MACIERZY

A następ­nie podzie­lisz wyznacz­nik dla danej zmien­nej przez wyznacz­nik dla rów­nań i masz obli­czoną zmienną.

Plik do pobra­nia na stro­nie:
www.exceliadam.pl/youtube

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Roz­wią­za­nie rów­nań z 3 nie­wia­do­mymi — Metoda wyznacz­ni­ków — porada #150

Wklejanie formuł jako wartości przeciągnięciem myszą — porada #149

Jak prze­cią­gnię­ciem myszy zamie­nić for­muły na wartości?


Wkle­ja­nie for­muł jako war­to­ści prze­cią­gnię­ciem myszą — porada #149

Wklejanie formuł jako wartości przeciągnięciem myszą - porada #149

Żeby zamie­nić for­muły na war­to­ści wystar­czy jedno prze­cią­gnię­cie myszą:

    zazna­czasz obszar z for­mu­łami, które chcesz zamie­nić na wartości,
    najeż­dżasz myszką na kra­wędź zazna­cze­nia, aż kur­sor zmieni się na różę wiatrów,
    naci­skasz i trzy­masz prawy przy­cisk myszki, prze­cią­gasz dane tam gdzie chcesz je wsta­wić jako war­to­ści (nawet na dokład­nie ten sam obszar możesz przeciągnąć),
    pusz­czasz przy­cisk myszki i wybie­rasz z menu, które się pojawi opcję: ”

Kopiuj tutaj tylko wartości

   “.

I to już cały pro­ces zamiany for­muł na wartości.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wkle­ja­nie for­muł jako war­to­ści prze­cią­gnię­ciem myszą — porada #149

Operator przecięcia i funkcja PRZESUNIĘCIE — porada #148

Jak działa ope­ra­tor prze­cię­cia z funk­cją PRZESUNIĘCIE?


Ope­ra­tor prze­cię­cia i funk­cja PRZESUNIĘCIE — porada #148

Operator przecięcia i funkcja PRZESUNIĘCIE - porada #148

W Excelu ist­nieje ope­ra­tor prze­cię­cia, który zwraca ele­menty, które znaj­dują się na prze­cię­ciu poda­nych zakre­sów. Tym ope­ra­to­rem jest spa­cja, czyli np formuła:

=E6:E14 B13:G13

zwróci war­tość z komórki E13

ale tak sztywno wpi­sane zakresy są nudne. Co jeśli chcesz, żeby zakresy zmie­niały się w zależ­no­ści od kry­te­riów? Pomoże nam w tym funk­cja PRZESUNIĘCIE. Trzeba jej podać naj­pierw miej­sce skąd zaczyna, a potem o ile wier­szy i kolumn ma się prze­su­nąć, a następ­nie jesz­cze roz­miar obszaru, do któ­rego ma się przesunąć.

Ponie­waż w naszym przy­kła­dzie raz chcemy prze­su­wać wier­sze raz kolumny, któ­rych roz­miary dokład­nie znamy, to jest to pro­ste. Jedyna war­tość, która się zmie­nia to ilość wier­szy lub kolumn, o które chcemy się przesunąć.

Wyko­rzy­stamy do tego funk­cję PODAJ.POZYCJĘ, dzięki temu znaj­dziemy komórkę, która znaj­duje się na prze­cię­ciu naszych dwóch kryteriów:

=PRZESUNIĘCIE(A6;0;PODAJ.POZYCJĘ(B2;B5:G5;0);9;1) PRZESUNIĘCIE(B5;PODAJ.POZYCJĘ(B1;A6:A14;0);0;1;6)

Dzięki temu udaje nam się pobrać war­tość z tabeli speł­nia­jącą 2 kry­te­ria. Podob­nie jak to widać dzięki for­ma­to­wa­niu warun­ko­wym, które widać na tym wideo.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Ope­ra­tor prze­cię­cia i funk­cja PRZESUNIĘCIE — porada #148