Rozwiązanie równań z 3 niewiadomymi — Metoda wyznaczników — porada #150

Jak roz­wią­zań rów­na­nie z 3 nie­wia­do­mymi w Excelu?


Roz­wią­za­nie rów­nań z 3 nie­wia­do­mymi — Metoda wyznacz­ni­ków — porada #150

Rozwiązanie równań z 3 niewiadomymi - Metoda wyznaczników - porada #150

Excel może Ci uła­twić obli­cza­nie rów­nań z 3 nie­wia­do­mymi wyko­rzy­stu­jąc metodę wyznaczników.

Wystar­czy roz­pi­sać argu­menty jakie stoją przy zmien­nych oraz wynik w postaci odpo­wied­nich macie­rzy, wyzna­czyć ich wyznacz­niki za pomocą funk­cja WYZNACZNIK.MACIERZY

A następ­nie podzie­lisz wyznacz­nik dla danej zmien­nej przez wyznacz­nik dla rów­nań i masz obli­czoną zmienną.

Plik do pobra­nia na stro­nie:
www.exceliadam.pl/youtube

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Roz­wią­za­nie rów­nań z 3 nie­wia­do­mymi — Metoda wyznacz­ni­ków — porada #150

Wklejanie formuł jako wartości przeciągnięciem myszą — porada #149

Jak prze­cią­gnię­ciem myszy zamie­nić for­muły na wartości?


Wkle­ja­nie for­muł jako war­to­ści prze­cią­gnię­ciem myszą — porada #149

Wklejanie formuł jako wartości przeciągnięciem myszą - porada #149

Żeby zamie­nić for­muły na war­to­ści wystar­czy jedno prze­cią­gnię­cie myszą:

    zazna­czasz obszar z for­mu­łami, które chcesz zamie­nić na wartości,
    najeż­dżasz myszką na kra­wędź zazna­cze­nia, aż kur­sor zmieni się na różę wiatrów,
    naci­skasz i trzy­masz prawy przy­cisk myszki, prze­cią­gasz dane tam gdzie chcesz je wsta­wić jako war­to­ści (nawet na dokład­nie ten sam obszar możesz przeciągnąć),
    pusz­czasz przy­cisk myszki i wybie­rasz z menu, które się pojawi opcję: ”

Kopiuj tutaj tylko wartości

   “.

I to już cały pro­ces zamiany for­muł na wartości.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wkle­ja­nie for­muł jako war­to­ści prze­cią­gnię­ciem myszą — porada #149

Operator przecięcia i funkcja PRZESUNIĘCIE — porada #148

Jak działa ope­ra­tor prze­cię­cia z funk­cją PRZESUNIĘCIE?


Ope­ra­tor prze­cię­cia i funk­cja PRZESUNIĘCIE — porada #148

Operator przecięcia i funkcja PRZESUNIĘCIE - porada #148

W Excelu ist­nieje ope­ra­tor prze­cię­cia, który zwraca ele­menty, które znaj­dują się na prze­cię­ciu poda­nych zakre­sów. Tym ope­ra­to­rem jest spa­cja, czyli np formuła:

=E6:E14 B13:G13

zwróci war­tość z komórki E13

ale tak sztywno wpi­sane zakresy są nudne. Co jeśli chcesz, żeby zakresy zmie­niały się w zależ­no­ści od kry­te­riów? Pomoże nam w tym funk­cja PRZESUNIĘCIE. Trzeba jej podać naj­pierw miej­sce skąd zaczyna, a potem o ile wier­szy i kolumn ma się prze­su­nąć, a następ­nie jesz­cze roz­miar obszaru, do któ­rego ma się przesunąć.

Ponie­waż w naszym przy­kła­dzie raz chcemy prze­su­wać wier­sze raz kolumny, któ­rych roz­miary dokład­nie znamy, to jest to pro­ste. Jedyna war­tość, która się zmie­nia to ilość wier­szy lub kolumn, o które chcemy się przesunąć.

Wyko­rzy­stamy do tego funk­cję PODAJ.POZYCJĘ, dzięki temu znaj­dziemy komórkę, która znaj­duje się na prze­cię­ciu naszych dwóch kryteriów:

=PRZESUNIĘCIE(A6;0;PODAJ.POZYCJĘ(B2;B5:G5;0);9;1) PRZESUNIĘCIE(B5;PODAJ.POZYCJĘ(B1;A6:A14;0);0;1;6)

Dzięki temu udaje nam się pobrać war­tość z tabeli speł­nia­jącą 2 kry­te­ria. Podob­nie jak to widać dzięki for­ma­to­wa­niu warun­ko­wym, które widać na tym wideo.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Ope­ra­tor prze­cię­cia i funk­cja PRZESUNIĘCIE — porada #148

Debugowanie i szacowanie formuł F9 — porada #147

Jak szybko debu­go­wać for­muły za pomocą kla­wi­sza F9?


Debu­go­wa­nie i sza­co­wa­nie for­muł F9 — porada #147

Debugowanie i szacowanie formuł  F9 - porada #147

Żeby szybko spraw­dzić wynik czę­ści for­muły, argu­mentu funk­cji lub nawet całej for­muły wystar­czy kla­wisz F9. Pozwala on szybko debu­go­wać for­muły, które źle dzia­łają, zwra­cają nie­po­prawny wynik itp.

Ważne, że kla­wi­sza F9 przy edy­to­wa­niu for­muły i jej sza­co­wa­niu możesz użyć raz jeśli chcesz to sza­co­wa­nie cof­nąć za pomocą skrótu Ctrl + Z. Cofa­nie działa tylko na ostat­nią ope­ra­cję sza­co­wa­nia, więc jeśli nie chcesz, żeby war­to­ści nie zostały wpi­sane na stałe musisz się rato­wać kla­wi­szem Esc.

Naj­pro­ściej tu spraw­dzić argu­menty funk­cji, bo wystar­czy klik­nąć na nich w pod­po­wia­dajce i zazna­czy się cały argu­ment nie ważne jak dużo funk­cji jest tam zagnieżdżonych.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Debu­go­wa­nie i sza­co­wa­nie for­muł F9 — porada #147

Problemy z liczeniem niepustych komórek — porada #146

Jak liczyć popraw­nie nie­pu­ste komórki?


Pro­blemy z licze­niem nie­pu­stych komó­rek — porada #146

Problemy z liczeniem niepustych komórek - porada #146

W Excelu może poja­wić się pro­blem z licze­niem nie­pu­stych komó­rek, gdy zaczniemy do nich wpi­sy­wać pusty ciąg znaków =””

Wtedy Excel zaczyna mieć pro­blemy z ich licze­niem, bo funk­cja ILE.NIEPUSTYCZ liczy komórki, w któ­rych jest pusty ciąg zna­ków, a prze­waż­nie tych komó­rek nie chcemy liczyć do cał­ko­wi­tej ilo­ści wypeł­nio­nych komórek.

W licze­niu pustych komó­rek Excel jest nie­kon­se­kwentny, bo funk­cja LICZ.PUSTE liczy komórki z pustym cią­giem zna­ków jako puste, czyli odwrot­nie jak funk­cja ILE.NIEPUSTYCH, która trak­tuje je jak wypełnione.

Bra­kuje tutaj funk­cji, która zawsze liczy­łaby wszyst­kie wypeł­nione komórki. Co prawda można liczyć tekst, który ma przy­naj­mniej 1 znak za pomocą sym­boli wie­lo­znacz­nych i funk­cji LICZ.JEŻELI

=LICZ.JEŻELI($J$4:$J$17;”?*”)

ale to roz­wią­za­nie działa tylko z tek­stem — liczb w ogóle nie liczy.

Naj­bar­dziej uni­wer­sal­nym roz­wią­za­niem jakie znam do poli­cze­nia nie­pu­stych komó­rek jest poli­cze­nie wszyst­kich komó­rek za pomocą funk­cji ILE.WIERSZY, a następ­nie odję­cie pustych komó­rek — LICZ.PUSTE

prze­kłada się to na przy­kła­dową formułę:

=ILE.WIERSZY($J$4:$J$17)-LICZ.PUSTE($J$4:$J$17)

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Pro­blemy z licze­niem nie­pu­stych komó­rek — porada #146