Max wyniki strzelania dynamicznie w tabeli malejąco — widzowie #28

No Comments

Jak stwo­rzyć posor­to­waną i dyna­miczną tabelę z wyni­kami sesji strzeleckich?


Max wyniki strze­la­nia dyna­micz­nie w tabeli male­jąco — widzo­wie #28

Max wyniki strzelania dynamicznie w tabeli malejąco - widzowie #28

Jak z tabeli wyni­ków strze­la­nia zawod­ni­ków stwo­rzyć tabelę, która będzie upo­rząd­ko­wy­wała wyniki od mak­sy­mal­nego do mini­mal­nego i żeby była dynamiczna.

Potrze­bu­jemy funkcji:

=JEŻELI(ILE.WIERSZY($L$2:L2)>ILE.NIEPUSTYCH(Tabela14[Max]);””;MAX.K(Tabela14[Max];ILE.WIERSZY($L$2:L2)))

Do poka­za­nia w kolej­no­ści wyni­ków od max do min i obsłu­że­niem błędu, gdy wybie­rzemy wię­cej ele­men­tów niż jest na liście.

For­muła pod spodem posłuży by wypi­sać w odpo­wied­niej kolej­no­ści osoby, które osią­gnęły wyniki od max do min:

=JEŻELI(ILE.WIERSZY($L$2:L2)>ILE.NIEPUSTYCH(Tabela14[Max]);””;INDEKS(Tabela14[[Nazwisko]:[Imię]];MIN.K(JEŻELI(Tabela14[Max]=[@[Max.k]];WIERSZ(Tabela14[Max])-WIERSZ($C$2)+1);LICZ.WARUNKI($L$2:$L2;$L2));LICZBA.KOLUMN($M$2:M2)))

Powyż­sza for­muła jest for­mułą tabli­cową i trzeba ją zatwier­dzić kom­bi­na­cją kla­wi­szy Ctrl + Shift + Enter.

Użyte funk­cje:
MAX
MAX.K
ILE.WIERSZY
ILE.NIEPUSTYCH
INDEKS
LICZ.WARUNKI
WIERSZ
LICZBA.KOLUMN
MIN.K
JEŻELI
JEŻELI.BŁĄD

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić do mnie o tym w komen­ta­rzu pod spodem albo napisz do mnie bez­po­śred­nio, ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Max wyniki strze­la­nia dyna­micz­nie w tabeli male­jąco — widzo­wie #28

Kontrola sumy wartości, aby nie przekroczyła budżetu — widzowie #27

No Comments

Jak kon­tro­lo­wać budżet, żeby nie prze­kro­czył wyzna­czo­nej wartości?


Kon­trola sumy war­to­ści, aby nie prze­kro­czyła budżetu — widzo­wie #27/span>

Kontrola sumy wartości, aby nie przekroczyła budżetu - widzowie #27

Jeśli chcesz aby Excel mówił Ci kiedy suma kosz­tów prze­kro­czy budżet to może wyko­rzy­stać do tego opcję Wali­da­cji danych.

Zazna­czasz obszar sumo­wa­nia kosz­tów i wsta­wiasz przy­kła­dową for­mułę w opcję Popraw­ność danych:

=SUMA(D$2:D$6)<=A$2

Teraz jeśli prze­kro­czysz budżet Excel nie pozwoli Ci wsta­wić war­to­ści, która spo­wo­duje prze­kro­cze­nie sumy, dopóki nie zmniej­szysz kosz­tów tak, aby suma mie­ściła się w budżecie.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić do mnie o tym w komen­ta­rzu pod spodem albo napisz do mnie bez­po­śred­nio, ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Kon­trola sumy war­to­ści, aby nie prze­kro­czyła budżetu — widzo­wie #27

Automatyczna tabela pomocniczej z tabeli głównej z dynamicznym kryterium — widzowie #26

No Comments

Jak stwo­rzyć tabelę pomoc­ni­czą, która będzie wycią­gać auto­ma­tycz­nie dane z tabeli głów­nej na pod­sta­wie kryterium?


Auto­ma­tyczna tabela pomoc­ni­czej z tabeli głów­nej z dyna­micz­nym kry­te­rium — widzo­wie #26

Automatyczna tabela pomocniczej z tabeli głównej z dynamicznym kryterium - widzowie #26

W fil­mie Excel — Auto­ma­tyczne wypeł­niana tabela pomoc­ni­czej z tabeli głów­nej z 1 kry­te­rium — widzo­wie #25

wyko­rzy­sta­li­śmy for­mułę do pobie­ra­nia danych z tabeli głów­nej do tabeli pomoc­ni­czej przy zało­że­niu 1 kryterium

=JEŻELI.BŁĄD(INDEKS(Tabela13[#Dane];MIN.K(JEŻELI($A$5:$A$20=$G$2;WIERSZ(Fabryka)-WIERSZ($A$5)+1);ILE.WIERSZY($F$5:$F5));LICZBA.KOLUMN($A$5:A$5));””)

a co w sytu­acji gdy chcemy, żeby nasze kry­te­rium było dynamiczne?

Potrze­bu­jemy zmo­dy­fi­ko­wać test logiczny w funk­cji JEŻELI $A$5:$A$20=$G$2
tak, żeby prze­su­wał się po kolum­nach tabeli głów­nej w zależ­no­ści od kry­te­rium jakie wybierzemy.

Nowy test logiczny będzie wyglą­dał tak:

PRZESUNIĘCIE($A$5:$A$20;0;PODAJ.POZYCJĘ($G$1;Tabela1[#Nagłówki];0)-1)=$G$2

wyko­rzy­stu­jemy funk­cję PRZESUNIĘCIE do prze­su­wa­nia się od pierw­szej kolumny ($A$5:$A$20).
Drugi para­metr (0) mówi nam, że nie chcemy się ruszać z pozy­cji star­to­wej jeśli cho­dzi o wiersze.

Trzeci para­metr (PODAJ.POZYCJĘ($G$1;Tabela1[#Nagłówki];0)-1) podaje nam o ile kolumn chcemy się prze­su­nąć w zależ­no­ści od rodzaju kry­te­rium (nagłówka, dla któ­rego usta­li­li­śmy kry­te­rium).
Po pro­stu szu­kamy, go, a wła­ści­wie jego pozy­cji w nagłów­kach tabeli. Potrze­bu­jemy tutaj funk­cji PODAJ.POZYCJĘ i prze­szu­ki­wa­nia dokład­nego.
Ważne, że od wyniku funk­cji PODAJ.POZYCJĘ potrze­bu­jemy odjęć jedynkę ponie­waż, jeśli kry­te­rium jest z 1 kolumny nie chcemy się prze­su­wać (0 kolumn), jeśli z 2 kolumny to chcemy się prze­su­nąć o 1 kolumnę itd.

Po sko­ry­go­wa­niu for­muły wygląda ona tak:

=JEŻELI.BŁĄD(INDEKS(Tabela1;MIN.K(JEŻELI(PRZESUNIĘCIE($A$5:$A$21;0;PODAJ.POZYCJĘ($G$1;Tabela1[#Nagłówki];0)-1)=$G$2;WIERSZ($C$5:$C$21)-WIERSZ($A$5)+1);ILE.WIERSZY($F$5:$F5));LICZBA.KOLUMN($A$5:A$5));””)

i w zależ­no­ści od dyna­micz­nego kry­te­rium daje odpo­wied­nie wyniki.

Do stwo­rze­nia dyna­micz­nego kry­te­rium przy­da­dzą Ci się infor­ma­cje z filmów:

Dyna­miczna zmiana listy roz­wi­ja­nej na pod­sta­wie innej listy — porada #83

Wyszu­ka­nie uni­kal­nych nazw do dyna­micz­nej listy roz­wi­ja­nej z wali­da­cją danych — sztuczki #47

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić do mnie o tym w komen­ta­rzu pod spodem albo napisz do mnie bez­po­śred­nio, ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Auto­ma­tyczna tabela pomoc­ni­czej z tabeli głów­nej z dyna­micz­nym kry­te­rium — widzo­wie #26

Automatyczne wypełniana tabela pomocniczej z tabeli głównej z 1 kryterium — widzowie #25

No Comments

Jak stwo­rzyć tabelę pomoc­ni­czą, która będzie wycią­gać auto­ma­tycz­nie dane z tabeli głów­nej na pod­sta­wie kryterium?


Auto­ma­tyczne wypeł­niana tabela pomoc­ni­czej z tabeli głów­nej z 1 kry­te­rium — widzo­wie #25

WAutomatyczne wypełniana tabela pomocniczej z tabeli głównej z 1 kryterium - widzowie #25

Żeby stwo­rzyć tabelę pomoc­ni­czą, która wypeł­nia się sama na pod­sta­wie tabeli głów­nej i 1 kry­te­rium trzeba zbu­do­wać taką formułę.

=JEŻELI.BŁĄD(INDEKS(Tabela13[#Dane];MIN.K(JEŻELI(Fabryka=$G$2;WIERSZ(Fabryka)-WIERSZ($A$5)+1);ILE.WIERSZY($F$5:$F5));LICZBA.KOLUMN($A$5:A$5));””)

Rdze­niem tej for­muły jest funk­cja INDEKS któ­rej poda­jemy para­me­try, które pozwolą mam odna­leźć odpo­wied­nią komórkę w tabeli głównej.

Pierw­szy argu­ment (Tabela13[#Dane]) to tabela główna.
Trzeci argu­ment (LICZBA.KOLUMN($A$5:A$5)) pro­sto mówi, z któ­rej kolumny pobie­rać dane przez pro­sty roz­rost obszaru kolumn przy prze­cią­ga­niu for­muł w prawo w tabeli pomocniczej.

Drugi para­metr (MIN.K(JEŻELI(Fabryka=$G$2;WIERSZ(Fabryka)-WIERSZ($A$5)+1);ILE.WIERSZY($F$5:$F5))) jest naj­bar­dziej skomplikowany.

Przede wszyst­kim spraw­dzamy w nim kry­te­rium (Fabryka=$G$2) a następ­nie za pomocą funk­cji JEŻELI two­rzymy z tego spraw­dze­nia tablicę rela­tyw­nych pozy­cji wier­szy, gdzie kry­te­rium jest speł­nione i war­to­ści FAŁSZ w wier­szach, gdzie nie jest spełnione.

Następ­nie z tej tablicy wybie­ramy po kolei wier­sze od naj­mniej­szych do coraz więk­szych wraz z prze­su­wa­niem się w dół w tabeli pomoc­ni­czej. Zapew­nia nam to funk­cja MIN.K i odwo­ła­nie do licze­nia ile wier­szy w dół już zeszli­śmy w tabeli pomoc­ni­czej ILE.WIERSZY($F$5:$F5) ważne tu jest cał­ko­wite zalo­ko­wa­nie pierw­szego frag­mentu zakresu a dru­giego pozo­sta­wio­nego swo­bod­nego przy kopio­wa­niu w dół, że ta war­tość rosła co 1 z każ­dym kolej­nym wierszem.

Ponie­waż łatwo tra­fimy na sytu­ację, gdzie liczba wier­szy w kolum­nie pomoc­ni­czej będzie więk­sza niż liczba wier­szy speł­nia­jąca waru­nek kry­te­rium dla­tego potrze­bu­jemy jesz­cze sobie pora­dzić z błę­dem za pomocą funk­cji JEŻELI.BŁĄD i wsta­wie­nia pustego ciągu zna­ków w takiej sytuacji “”

Na koniec trzeba pamię­tać o zatwier­dze­niu for­muły kom­bi­na­cją kla­wi­szy Ctrl + Shift + Enter bo zawiera obli­cze­nia tabli­cowe i sko­pio­wa­niu jej na wszyst­kie komórki tabeli pomocniczej.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić do mnie o tym w komen­ta­rzu pod spodem albo napisz do mnie bez­po­śred­nio, ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Auto­ma­tyczne wypeł­niana tabela pomoc­ni­czej z tabeli głów­nej z 1 kry­te­rium — widzo­wie #25

Wykres przedziału czynszu od do w różnych miejscowościach — widzowie #24

No Comments

Jak stwo­rzyć wykres poka­zu­jący prze­dział od mak­si­mum do minimum?


Wykres prze­działu czyn­szu od do w róż­nych miej­sco­wo­ściach — widzo­wie #24

Wykres przedziału czynszu od do w różnych miejscowościach - widzowie #24

Dosta­łem zapy­ta­nie jak stwo­rzyć wykres, który przed­sta­wiałby prze­dział war­to­ści czyn­szu od do w róż­nych miejscowościach.

Zna­la­złem bar­dzo pro­ste roz­wią­za­nie, które dobrze się pre­zen­to­wało, ale naj­pierw trzeba było przy­go­to­wać dane, bo for­mat wej­ściowy wyglą­dał tak:

3,60–5,30

czyli min i max oddzie­lone myślnikiem.

Czyli trzeba było z tek­stu (wyrów­nany do lewej) wycią­gnąć war­to­ści liczbowe.

Mini­mum wycią­gną­łem formułą:

=LEWY(B3;ZNAJDŹ(“-”;B3)-1)+0

Czyli wycią­gną­łem wszyst­kie znaki od lewej przed myśl­ni­kiem, a następ­nie doda­łem zero, by zamie­nić tekst na liczbę.

Bar­dzo podob­nie wycią­gną­łem maksimum:

=PRAWY(B3;DŁ(B3)-ZNAJDŹ(“-”;B3))+0

Tym razem wycią­ga­łem wszyst­kie znaki od pra­wej po myśl­niku i doda­łem zero by zamie­nić tekst na liczbę.

Teraz wystar­czyło zazna­czyć dane licz­bowe z nagłów­kami i wsta­wić wykres liniowy naj­le­piej ze znacznikami.

Kolej­nym kro­kiem było doda­nie linii (karta Narzę­dzia wykre­sów — Układ — opcja linie maks-min).

Po tym zostały tylko czyn­no­ści upięk­sza­jące — usu­nię­cie legendy oraz linii z serii, oraz dopra­co­wa­nie kolo­ry­styki, wiel­ko­ści znacz­ni­ków i linii maks-min.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić do mnie o tym w komen­ta­rzu pod spodem albo napisz do mnie bez­po­śred­nio, ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wykres prze­działu czyn­szu od do w róż­nych miej­sco­wo­ściach — widzo­wie #24

Older Entries