Obraz jako wypełnienie słupków wykresu — porada #144

Jak wypeł­nić serie wykre­sów obrazami?


Obraz jako wypeł­nie­nie słup­ków wykresu — porada #144

Obraz jako wypełnienie słupków wykresu - porada #144

Cza­sami chcesz uzy­skać nie­ty­powe wypeł­nie­nie słup­ków wykresu. Możesz wyko­rzy­stać do tego obrazy, ale bar­dzo istotne jest jaki obraz wybie­rzesz.
Jeśli już masz przy­go­to­wany obraz, który ma Ci posłu­żyć jako wypeł­nie­nie słup­ków wykresu to możesz go użyć:

  • Wybie­rasz całą serię lub poje­dyn­czy jej ele­ment (po wybra­niu serii, kli­kasz na ten wybrany element)
  • Naci­skasz Ctrl + 1
  • Wybie­rasz kartę Wypeł­nie­nie
  • Wybie­rasz Wypeł­nie­nie obra­zem lub teksturą
  • Za pomocą przy­ci­sku Plik… wybie­rasz plik, który ma być użyty jako wypeł­nie­nie, a następ­nie akcep­tu­jesz wybór

i tak wypeł­ni­łeś słupki serii na wykre­sie obrazem.

Cza­sami możesz chcieć, żeby obrazy były uło­żone jeden na dru­gim, a nie roz­cią­gały się na cały słu­pek. Wystar­czy wtedy zazna­czyć opcję — Ułóż w stos.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Obraz jako wypeł­nie­nie słup­ków wykresu — porada #144

Ceny wyższe czy niższe — skala Likerta — porada #143

Jak na wykre­sie przed­sta­wić wyniki ankiety, że ceny będą niż­sze albo wyższe?


Ceny wyż­sze czy niż­sze — skala Likerta — porada #143

Ceny wyższe czy niższe - skala Likerta - porada #143

Jak przed­sta­wić podział ankiety, gdzie ludzie decy­dują czy ceny wzro­sną, czy spadną czy też pozo­staną bez zmian? Ide­alna jest do tego skala Lekerta. Żeby zro­bić ją w Excelu potrze­bu­jesz odpo­wied­nio przy­go­to­wać dane. Załóżmy, że dane są podzie­lone na 5 pozio­mów cen — ceny będą:

  • Znacz­nie niższe
  • Nie­znacz­nie niższe
  • Bez zmian
  • Nie­znacz­nie wyższe
  • Znacz­nie wyższe

czyli możemy podzie­lić na 3 grupy. Grupę minus, czyli niż­sze, grupę zero, czyli bez zmian i grupę plus, czyli wyższe.

Dzie­limy je na dwie grupy pomoc­ni­cze minus i plus.
Grupę minus zaczy­namy od połowy grupy bez zmian ze zna­kiem minus. Następ­nie ze zna­kiem minus pole nie­znacz­nie niż­sze i znacz­nie niż­sze, czyli w odwrot­nej kolej­no­ści niż w danych ory­gi­nal­nych.
Grupa plus zaczyna się od połówki pola Bez zmian, a następ­nie idzie iden­tycz­nie jak dane ory­gi­nalne.
Nagłówki kopiu­jemy odpo­wied­nio z danych oryginalnych.

Daje to nam 6 kolumn. 3 są ujemne, a 3 dodat­nie i ważna jest tu ich kolej­ność, żeby odpo­wied­nio roz­cho­dziły się od zera na prawo i lewo.

Teraz możemy wsta­wić wykres — słup­kowy sku­mu­lo­wany, wtedy naj­le­piej się prezentuje.

Na wykre­sie może się zda­rzyć, że nasze pola (nagłówki kolumn) zostaną potrak­to­wane jako kate­go­rie, a my chcemy, żeby to były serie, dla­tego zamie­niamy wiersz z kolumną — opcja:

Narzę­dzia wykre­sów — Pro­jek­to­wa­nie — Prze­łącz wiersz/kolumnę

Teraz widać na wykre­sie 6 serii, a my potrze­bu­jemy tylko 5. Dla­tego z legendy kasu­jemy gra­niczną serię Bez zmian, a obu serią Bez zmian plus i minus usta­wiamy taki sam kolor wypeł­nie­nia, dzięki temu uzy­sku­jemy ilu­zję, że jest tylko 5 serii, które roz­cho­dzą się od zera.

Reszta to czyn­no­ści upięk­sza­jące — usu­nię­cie pomoc­ni­czych linii pio­no­wych na wykre­sie, usta­wie­nie ety­kiet na lewo od danych, doda­nie tytułu itp.

Istotne może być zmiana for­ma­to­wa­nia dla osi x (pozio­mej). Kli­kamy na nią, naci­skamy Ctrl + 1 i usta­wiamy for­ma­to­wa­nia licz­bowe na niestandardowe

0;0;0;

Dzięki temu war­to­ści ujemne będą poka­zy­wane bez minusa, co dokład­nie odzwier­cie­dli, że na wykre­sie mamy ilość odda­nych gło­sów, a dla takiego para­me­tru war­to­ści ujemne są bez sensu.

Wpis zain­spi­ro­wany przez post
https://www.facebook.com/excel.skroty.klawiszowe.i.triki
oraz arty­kuł, do któ­rego odsyła:
http://biecek.pl/Eseje/indexPomylka.html

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Ceny wyż­sze czy niż­sze — skala Likerta — porada #143

Darmowy Webinar — Formatowanie warunkowe


Zapisz mnie

PODCZAS TEGO DARMOWEGO WEBINARU Odkry­jesz:
– Pod­stawy for­ma­to­wa­nia warun­ko­wego w Excelu.
– Jak pro­sto wyróż­nić 10% naj­wyż­szych lub naj­niż­szych war­to­ści.
– Jak szybko i popraw­nie zarzą­dzać kil­koma sty­lami for­ma­to­wa­nia warun­ko­wego na 1 obsza­rze.
– Jak spraw­nie korzy­stać z for­muł przy for­ma­to­wa­niu warun­ko­wym.
– Jak dodać for­ma­to­wa­nie warun­kowe do tabel prze­staw­nych i wiele innych moż­li­wo­ści jakie daje for­ma­to­wa­nie warunkowe.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Dar­mowy Webi­nar — For­ma­to­wa­nie warunkowe

Tabele Przestawne — Pole Obliczeniowe szczegóły działania — porada #142

Jak w polu obli­cze­nio­wym wsta­wiać for­muły i co liczą?


Tabele Prze­stawne — Pole Obli­cze­niowe szcze­góły dzia­ła­nia — porada #142

Excel - Tabela przestawna - Pole obliczeniowe - porada #141

W polu obli­cze­nio­wym możesz korzy­stać nie tylko z pro­stych obli­czeń jak mno­że­nie i dzie­le­nia, ale możesz wyko­rzy­stać też funk­cje np: takie jak funk­cja JEŻELI.

Zakła­da­jąc, że chcesz obli­czyć marże dla swo­ich sprze­daw­ców i jeśli ich sprze­daż prze­kro­czy 100zł to dajesz im 10% (uła­twie­nie do obli­czeń), a jak nie to tylko 1%.

= JEŻELI(Sprzadaż więk­sze 100;Sprzadaż*10%;Sprzadaż*1%)

i tu poja­wia się pro­blem, bo Excel w Polu obli­cze­nio­wym Tabel prze­staw­nych bie­rze pod uwagę wier­sze z tabeli prze­staw­nej, a nie wier­sze z danych ory­gi­nal­nych, czyli wynik będzie nie­po­rpawny inny od tego co chcemy.

Żeby uzy­skać pożą­dany efekt potrze­bu­jemy dodać kolumnę do danych ory­gi­nal­nych, które będzie wyko­ny­wać for­mułę na każ­dym wier­szu danych oryginalnych.

Istotne jest, że jeśli doło­żysz np: dodat­kowe pole kolumny do ety­kiet wier­szy to war­to­ści się zmie­nią, a tym samym wyniki formuły.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Tabele Prze­stawne — Pole Obli­cze­niowe szcze­góły dzia­ła­nia — porada #142

Tabela przestawna — Pole obliczeniowe

Jak wsta­wić pole obli­cze­niowe do tabeli przestawnej?


Excel — Tabela prze­stawna — Pole obli­cze­niowe — porada #141

Excel - Tabela przestawna - Pole obliczeniowe - porada #141

Jeśli chcesz mieć dodat­kowe pole obli­cze­niowe tylko w tabeli prze­staw­nej, ale nie chcesz go mieć w tabeli, z któ­rej bie­rzesz dane możesz wsta­wić do tabeli prze­staw­nej pole obliczeniowe.

Narzę­dzia tabel prze­staw­nych — Opcje — Pola ele­menty i zestawy — Pole obliczeniowe

Możesz tu śmiało wsta­wiać obli­cze­nia bazu­jące na nazwach kolumn. Czyli jeśli chcesz obli­czyć np: Zysk możesz odjąć od kolumny Przy­chód kolumnę Koszt:

= Przy­chód — Koszt

i teraz będziesz mógł wyko­rzy­stać nazwę Zysk w tabeli przestawnej.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Excel — Tabela prze­stawna — Pole obli­cze­niowe — porada #141