Zaproszenie na Darmowy Webinar Tabele Przestawne Krok po Kroku

No Comments

Dar­mowy Webi­nar Tabele Prze­stawne Krok po Kroku


Zapro­sze­nie na Dar­mowy Webi­nar Tabele Prze­stawne Krok po Kroku

Zaproszenie na Darmowy Webinar Tabele Przestawne Krok po Kroku

Zapisy pod adre­sem: http://www.exceliadam.pl/TabelePrzestawne/

PODCZAS TEGO DARMOWEGO WEBINARU DOWIESZ SIĘ:

 • - Odkry­jesz jak szybko zmie­niać Tabele Prze­stawne bez zmar­twień, że popsu­jesz dane.
 • - Odkry­jesz jak pro­sto gru­po­wać dane po datach, nazwach czy war­to­ściach za pomocą zale­d­wie kilku kliknięć.
 • - Odkry­jesz jak szybko two­rzyć tabele i wykresy pod­su­mo­wu­jące na pod­sta­wie danych z Tabeli Przestawnej.
 • - Odkry­jesz jak bły­ska­wicz­nie możesz stwo­rzyć kil­ka­na­ście arku­szy z prze­fil­tro­wa­nymi wyni­kami Tabeli Przestawnej.
 • - Odkry­jesz jak pro­sto poka­zy­wać dane jako pro­cent z cało­ści, sumę bie­żącą, róż­nicę w porów­na­niu do poprzed­niej war­to­ści i wiele innych opcji.
 • - Odkry­jesz jak łatwo dodać do Tabeli Prze­staw­nej pole obliczeniowe.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić do mnie o tym w komen­ta­rzu pod spodem albo napisz do mnie bez­po­śred­nio, ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Zapro­sze­nie na Dar­mowy Webi­nar Tabele Prze­stawne Krok po Kroku

Nazwy ze spacjami i myślnikami a dynamiczne listy rozwijane — widzowie #29

No Comments

Jak pora­dzić sobie ze spa­cjami i myśl­ni­kami w nazwach przy dyna­micz­nych listach rozwijanych?


Nazwy ze spa­cjami i myśl­ni­kami a dyna­miczne listy roz­wi­jane — widzo­wie #29

Nazwy ze spacjami i myślnikami a dynamiczne listy rozwijane - widzowie #29

Ten film jest odpo­wie­dzią na pyta­nie Grze­go­rza do filmu:
Dyna­miczna zmiana listy roz­wi­ja­nej na pod­sta­wie innej listy — porada #83

Excel nie może uży­wać nazw z myśl­ni­kami i spa­cjami jako nazwy zakresu. Dla­tego w sytu­acji, gdy wyko­rzy­stu­jemy jako nazwy obsza­rów nagłówki, w któ­rych są te znaki spe­cjalne.
Dla­tego Excel auto­ma­tycz­nie je zamie­nia na znaki pod­kre­śle­nia przy nazy­wa­niu z zakresu — Ctrl + Shift + F3

Dla­tego w naszym przy­kła­dzie musimy wsta­wić w odwołaniu

=ADR.POŚR(E2)

jesz­cze dodat­kowo funk­cję, która zamieni spa­cje i myśl­niki na znaki pod­kre­śle­nia. Tą funk­cją jest PODSTAW. For­muła w liście przy­bie­rze wtedy postać:

=ADR.POŚR(PODSTAW(PODSTAW(E2;” “;“_”);”-”;“_”))

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić do mnie o tym w komen­ta­rzu pod spodem albo napisz do mnie bez­po­śred­nio, ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Nazwy ze spa­cjami i myśl­ni­kami a dyna­miczne listy roz­wi­jane — widzo­wie #29

Pole wyboru połączone z komórką — porada #97

No Comments

Jak połą­czyć pole wyboru z war­to­ścią w komórce?


Pole wyboru połą­czone z komórką — porada #97

Pole wyboru połączone z komórką - porada #97

Czego potrzeba w Excelu, żeby wsta­wić pole wyboru i połą­czyć z war­to­ścią dowol­nej komórki?

   - Karty Dewelopera,
   - Usta­le­nie opcji for­mantu — Łącze komórki,
   - For­ma­to­wa­nie nie­stan­dar­dowe na komórce ;;; żeby na arku­szu nie poka­zy­wała się infor­ma­cja, że w komór­kach prze­cho­wy­wana jest wartość.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić do mnie o tym w komen­ta­rzu pod spodem albo napisz do mnie bez­po­śred­nio, ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Pole wyboru połą­czone z komórką — porada #97

Max wyniki strzelania dynamicznie w tabeli malejąco — widzowie #28

No Comments

Jak stwo­rzyć posor­to­waną i dyna­miczną tabelę z wyni­kami sesji strzeleckich?


Max wyniki strze­la­nia dyna­micz­nie w tabeli male­jąco — widzo­wie #28

Max wyniki strzelania dynamicznie w tabeli malejąco - widzowie #28

Jak z tabeli wyni­ków strze­la­nia zawod­ni­ków stwo­rzyć tabelę, która będzie upo­rząd­ko­wy­wała wyniki od mak­sy­mal­nego do mini­mal­nego i żeby była dynamiczna.

Potrze­bu­jemy funkcji:

=JEŻELI(ILE.WIERSZY($L$2:L2)>ILE.NIEPUSTYCH(Tabela14[Max]);””;MAX.K(Tabela14[Max];ILE.WIERSZY($L$2:L2)))

Do poka­za­nia w kolej­no­ści wyni­ków od max do min i obsłu­że­niem błędu, gdy wybie­rzemy wię­cej ele­men­tów niż jest na liście.

For­muła pod spodem posłuży by wypi­sać w odpo­wied­niej kolej­no­ści osoby, które osią­gnęły wyniki od max do min:

=JEŻELI(ILE.WIERSZY($L$2:L2)>ILE.NIEPUSTYCH(Tabela14[Max]);””;INDEKS(Tabela14[[Nazwisko]:[Imię]];MIN.K(JEŻELI(Tabela14[Max]=[@[Max.k]];WIERSZ(Tabela14[Max])-WIERSZ($C$2)+1);LICZ.WARUNKI($L$2:$L2;$L2));LICZBA.KOLUMN($M$2:M2)))

Powyż­sza for­muła jest for­mułą tabli­cową i trzeba ją zatwier­dzić kom­bi­na­cją kla­wi­szy Ctrl + Shift + Enter.

Użyte funk­cje:
MAX
MAX.K
ILE.WIERSZY
ILE.NIEPUSTYCH
INDEKS
LICZ.WARUNKI
WIERSZ
LICZBA.KOLUMN
MIN.K
JEŻELI
JEŻELI.BŁĄD

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić do mnie o tym w komen­ta­rzu pod spodem albo napisz do mnie bez­po­śred­nio, ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Max wyniki strze­la­nia dyna­micz­nie w tabeli male­jąco — widzo­wie #28

Kontrola sumy wartości, aby nie przekroczyła budżetu — widzowie #27

No Comments

Jak kon­tro­lo­wać budżet, żeby nie prze­kro­czył wyzna­czo­nej wartości?


Kon­trola sumy war­to­ści, aby nie prze­kro­czyła budżetu — widzo­wie #27/span>

Kontrola sumy wartości, aby nie przekroczyła budżetu - widzowie #27

Jeśli chcesz aby Excel mówił Ci kiedy suma kosz­tów prze­kro­czy budżet to może wyko­rzy­stać do tego opcję Wali­da­cji danych.

Zazna­czasz obszar sumo­wa­nia kosz­tów i wsta­wiasz przy­kła­dową for­mułę w opcję Popraw­ność danych:

=SUMA(D$2:D$6)<=A$2

Teraz jeśli prze­kro­czysz budżet Excel nie pozwoli Ci wsta­wić war­to­ści, która spo­wo­duje prze­kro­cze­nie sumy, dopóki nie zmniej­szysz kosz­tów tak, aby suma mie­ściła się w budżecie.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić do mnie o tym w komen­ta­rzu pod spodem albo napisz do mnie bez­po­śred­nio, ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Kon­trola sumy war­to­ści, aby nie prze­kro­czyła budżetu — widzo­wie #27

Older Entries