Nietypowa sekwencja liczb — widzowie #44

Jak stwo­rzyć nie­ty­powy ciąg liczbowy?


Nie­ty­powa sekwen­cja liczb — widzo­wie #44

Nietypowa sekwencja liczb - widzowie #44

Excel radzi sobie świet­nie z cią­gami licz­bo­wymi, które róż­nią się zawsze o tą samą war­tość, ale nie radzi sobie z cią­gami, które zmie­niają się ina­czej np w sekwen­cji +3; +2; +2

Żeby uzy­skać pra­wi­dłowy ciąg tak się zmie­nia­jący potrze­bu­jemy kilku funk­cji. Po pierw­sze funk­cji WYBIERZ, żeby­śmy mogli wybie­rać, o który ele­ment teraz zwięk­szamy nasz ciąg.
Dalej przyda się funk­cja MOD, która uła­twi nam wyzna­cze­nie, o który aktu­al­nie ele­ment zwięk­szamy. Potrze­bu­jemy jesz­cze liczyć, który ele­ment ciągu aktu­al­nie zwięk­szamy — pomoże nam w tym funk­cja ILE.WIERSZY zablo­ko­wana na pierw­szym ele­men­cie, a drugi pozo­sta­wić swo­bodny, żeby zakres się rozrastał.

tak uzy­skamy ciąg war­to­ści, o którą aktu­al­nie musimy zwięk­szyć nasz ciąg

=WYBIERZ(MOD(ILE.WIERSZY($A$2:A2)-1;3)+1;3;2;2)

żeby uzy­skać z tego ciąg potrze­bu­jemy dodać jesz­cze wcze­śniej­szą war­tość ciągu, czyli:

=A1+WYBIERZ(MOD(ILE.WIERSZY($A$2:A2)-1;3)+1;3;2;2)

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Nie­ty­powa sekwen­cja liczb — widzo­wie #44/a>

Wypełnianie pól nie sąsiadujących ze sobą — Porada #140

Jak pro­sto wypeł­niać komórki nie sąsia­du­jące ze sobą?


Wypeł­nia­nie pól nie sąsia­du­ją­cych ze sobą — Porada #140

Wypełnianie pól nie sąsiadujących ze sobą - Porada #140

Jeśli masz do wypeł­nie­nia komórki, które nie znaj­dują się koło sie­bie, ale musisz je wypeł­nić w kolej­no­ści, prze­waż­nie tak jak to ma miej­sce w for­mu­la­rzach, to jest sztuczka, która Ci to ułatwi.

Zazna­czasz wszyst­kie komórki po kolei, które będziesz musiał wypeł­nić, a następ­nie nada­jesz im nazwę — naj­pro­ściej to zro­bić kli­ka­jąc w pole nazwy, wpi­sać ją i zatwier­dzić Ente­rem.

Teraz jeśli z pola nazwy wybie­rzesz tę kon­kretna nazwę, to zazna­czą Ci się wcze­śniej wybrane zakresy i pomię­dzy komór­kami tego zakresu będziesz prze­ska­ki­wał naci­ska­jąc Enter. Jeśli chcesz cof­nąć się o 1 komórkę to naci­skasz kom­bi­na­cję kla­wi­szy Shift + Enter.

Po zazna­czo­nym zakre­sie poru­szasz się od lewej do pra­wej, z góry na dół.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wypeł­nia­nie pól nie sąsia­du­ją­cych ze sobą — Porada #140

Suma po symbolach gdy symbolowi przypisana jest liczba — widzowie #43

Jak sumo­wać, gdy sym­bo­lom przy­pi­sane są war­to­ści liczbowe?


Suma po sym­bo­lach gdy sym­bo­lowi przy­pi­sana jest liczba — widzo­wie #43

Suma po symbolach gdy symbolowi przypisana jest liczba - widzowie #43

Dosta­łem zapy­ta­nie jak sumo­wać sym­bole, któ­rym przy­pi­sane są liczby.
Czyli mamy kolumnę, gdzie są puste komórki i sym­bole i potrze­bu­jemy zli­czyć suma­ryczną war­tość wszyst­kich symboli.

1 roz­wią­za­nie wyko­rzy­stuje kolumnę pomoc­ni­czą i funk­cję WYSZUKAJ.PIONOWO Potrze­bu­jemy tylko jesz­cze pora­dzić sobie z pustymi komór­kami, które zwra­cają błędy przy wyszu­ki­wa­niu. Naj­pro­ściej wyko­rzy­stać funk­cję JEŻELI, która zwróci zero kiedy komórka jest pusta, a zacznie wyszu­ki­wać, gdy komórka nie jest pusta.

=JEŻELI(B1=””;0;WYSZUKAJ.PIONOWO(B1;$E$2:$F$6;2;0))

teraz na końcu kolumny wystar­czy wsta­wić funk­cję SUMA.

2 roz­wią­za­nie ma na celu zro­bie­nie tego w jed­nej komórce. Nie­stety funk­cja WYSZUKAJ.PIONOWO nie przyj­muje zakresu do wyszu­ka­nia, dla­tego musimy sko­rzy­stać z innej funk­cji. Przy­daje się nam funk­cja WYSZUKAJ Podob­nie jak poprzed­nio trzeba ją wsta­wić w funk­cję JEŻELI żeby obsłu­żyć puste komórki i jesz­cze w funk­cję SUMA , żeby wszystko podliczyć.

=SUMA(JEŻELI(B1:B12=””;0;WYSZUKAJ(B1:B12;E2:E6;F2:F6)))

Tą for­mułę trzeba zatwier­dzić kom­bi­na­cją kla­wi­szy Ctrl + Shift + Enter bo jest to for­muła tablicowa.

Przy funk­cji WYSZUKAJ ważne jest, że zawsze doko­nuje wyszu­ki­wa­nia przy­bli­żo­nego, czyli potrze­bu­jemy posor­to­wać nasze sym­bole, żeby uzy­skać pra­wi­dłowy wynik.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Suma po sym­bo­lach gdy sym­bo­lowi przy­pi­sana jest liczba — widzo­wie #43

Wypełnianie w prawo w dół i Ctrl + Enter — Porada #139

Jak szybko wypeł­niać war­to­ści w Excelu?


Wypeł­nia­nie w prawo w dół i Ctrl + Enter — Porada #139

Wypełnianie w prawo w dół i Ctrl + Enter - Porada #139

W Excelu masz kilka opcji szyb­kiego wypeł­nia­nia w dół (Ctrl + D), w prawo (Ctrl + R), w lewo , w górę i jesz­cze zatwier­dza­nie Ctrl + Enter.

Wszyst­kie opcje wypeł­nia­nia dzia­łają tak jak ich nazwy wska­zują, czyli wypeł­nij w prawo ozna­cza, że wypeł­nia war­to­ściami ze skraj­nie lewych komó­rek w prawo na zazna­czo­nym obszarze.

Nato­miast skrót Ctrl + Enter pozwala na wypeł­nie­nie for­mułą lub war­to­ścią dowol­nie zazna­czony obszar. War­tość, którą będziemy wypeł­niać zazna­czony obszar musi być w aktyw­nej komórce

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wypeł­nia­nie w prawo w dół i Ctrl + Enter — Porada #139

Lejek sprzedażowy — Porada #138

Jak stwo­rzyć lejek sprze­da­żowy w Excelu?


Lejek sprze­da­żowy — Porada #138

Lejek sprzedażowy - Porada #138

Lejek sprze­da­żowy poka­zuje nam ile osób tra­fia do poszcze­gól­nych kro­ków sprze­daży, np takich jak pierw­szy kon­takt, doda­nie do koszyka, czy fina­li­za­cja sprzedaży.

W Excelu możemy łatwo go stwo­rzyć. Potrze­bu­jemy 2 serii danych. Jedna to ilość osób, które tra­fia do danego kroku, a druga służy by wyśrod­ko­wać lejek. Od war­to­ści z pierw­szego kroku odej­mu­jemy war­tość z kroku aktu­al­nego, a następ­nie dzie­limy przez 2.

=($C$2-C2)/2

Teraz wystar­czy stwo­rzyć wykres słup­kowy sku­mu­lo­wany i doko­nać ope­ra­cji este­tycz­nych, takich jak usu­nię­cie legendy osi x i y itp.
Naj­waż­niej­szym kro­kiem jest odwró­ce­nie kolej­no­ści kate­go­rii. Kli­kasz na oś y, naci­skasz Ctrl + 1 i zazna­czasz pole jed­no­krot­nego wyboru ‘Kate­go­rie w kolej­no­ści odwrot­nej’. Póź­niej jesz­cze warto klik­nąć na serię lejka i usu­nąć w niej prze­rwę (Ctrl +1 — sze­ro­kość prze­rwy = 0%).

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Lejek sprze­da­żowy — Porada #138