Wykres stanu wód umiejętne wykorzystanie znaczników — widzowie #46

Jak stwo­rzyć wykres wyko­rzy­stu­jący znaczniki?


Wykres stanu wód umie­jętne wyko­rzy­sta­nie znacz­ni­ków — widzo­wie #46

Wykres stanu wód umiejętne wykorzystanie znaczników - widzowie #46

Na wykre­sie linio­wym znacz­niki mogą być bar­dzo przy­datne. Można np: usu­nąć linie z wykresu i zosta­wić same znacz­niki. Będzie wtedy wyglą­dało jakby każdy znacz­nik był punk­tem wysokościowym.

Można to łączyć dodat­kowo z pomoc­ni­czym wykre­sem kolum­no­wym, i liniami maks-min i wycho­dzi cie­kawy wykres.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wykres stanu wód umie­jętne wyko­rzy­sta­nie znacz­ni­ków — widzo­wie #46

Zamiana tekstu z przecinkami na liczby PODSTAW — widzowie #45

Jak zamie­nić liczbę w for­ma­cie tek­sto­wym z prze­cin­kami na poprawną liczbę?


Zamiana tek­stu z prze­cin­kami na liczby PODSTAW — widzo­wie #45

Zamiana tekstu z przecinkami na liczby PODSTAW - widzowie #45

Jak zamie­nić tekst na liczbę? Jeśli jest to liczba w for­ma­cie tek­sto­wym to wystar­czy wyko­nać dowolną ope­ra­cję mate­ma­tyczną np: dodać zero. Jeśli tak jak w oma­wia­nym tu przy­kła­dzie, gdzie mogą się poja­wić prze­cinki, które roz­dzie­lają tysiące
1,743,59
94,949,58
1 555,88
ale nie muszą sprawa staje się bar­dziej skomplikowana.

Ponie­waż to zawsze są prze­cinki możemy je zamie­nić na pusty ciąg zna­ków za pomocą funk­cji PODSTAW, dodat­kowo zało­żymy, że mają też pełną część dziesiętną

=PODSTAW(A2;”,”;””)/100

nie­stety to nie roz­wią­zuje wszyst­kich sytu­acji, bo poja­wiają się liczby, które nie mają czę­ści dzie­sięt­nej i musimy obsłu­żyć sytu­ację, gdy liczba nie ma miejsc dzie­sięt­nych. Naj­ła­twiej to zro­bić spraw­dza­jąc, czy 3 znak od pra­wej strony to prze­ci­nek, pomoże nam w tym funk­cja FRAGMENT.TEKSTU:

=JEŻELI(FRAGMENT.TEKSTU(A2;DŁ(A2)-2;1)=”,”;PODSTAW(A2;”,”;””)/100;PODSTAW(A2;”,”;””)+0)

Zostaje na tu do doło­że­nia jesz­cze tylko sytu­acja, gdy nie ma miejsc dzie­sięt­nych i jest mniej­sza od stu, czyli funk­cja FRAGMENT.TEKSTU będzie pró­bo­wała pobrać nie­ist­nie­jący znak. To wystar­czy spraw­dzić, czy liczba zna­ków jest więk­sza od 2 za pomocą funk­cji Cała for­muła będzie wyglą­dać tak:

=JEŻELI(DŁ(A2) więk­sze niż 2;JEŻELI(FRAGMENT.TEKSTU(A2;DŁ(A2)-2;1)=”,”;PODSTAW(A2;”,”;””)/100;PODSTAW(A2;”,”;””)+0);A2+0)

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Zamiana tek­stu z prze­cin­kami na liczby PODSTAW — widzo­wie #45

Nietypowa sekwencja liczb — widzowie #44

Jak stwo­rzyć nie­ty­powy ciąg liczbowy?


Nie­ty­powa sekwen­cja liczb — widzo­wie #44

Nietypowa sekwencja liczb - widzowie #44

Excel radzi sobie świet­nie z cią­gami licz­bo­wymi, które róż­nią się zawsze o tą samą war­tość, ale nie radzi sobie z cią­gami, które zmie­niają się ina­czej np w sekwen­cji +3; +2; +2

Żeby uzy­skać pra­wi­dłowy ciąg tak się zmie­nia­jący potrze­bu­jemy kilku funk­cji. Po pierw­sze funk­cji WYBIERZ, żeby­śmy mogli wybie­rać, o który ele­ment teraz zwięk­szamy nasz ciąg.
Dalej przyda się funk­cja MOD, która uła­twi nam wyzna­cze­nie, o który aktu­al­nie ele­ment zwięk­szamy. Potrze­bu­jemy jesz­cze liczyć, który ele­ment ciągu aktu­al­nie zwięk­szamy — pomoże nam w tym funk­cja ILE.WIERSZY zablo­ko­wana na pierw­szym ele­men­cie, a drugi pozo­sta­wić swo­bodny, żeby zakres się rozrastał.

tak uzy­skamy ciąg war­to­ści, o którą aktu­al­nie musimy zwięk­szyć nasz ciąg

=WYBIERZ(MOD(ILE.WIERSZY($A$2:A2)-1;3)+1;3;2;2)

żeby uzy­skać z tego ciąg potrze­bu­jemy dodać jesz­cze wcze­śniej­szą war­tość ciągu, czyli:

=A1+WYBIERZ(MOD(ILE.WIERSZY($A$2:A2)-1;3)+1;3;2;2)

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Nie­ty­powa sekwen­cja liczb — widzo­wie #44/a>

Wypełnianie pól nie sąsiadujących ze sobą — Porada #140

Jak pro­sto wypeł­niać komórki nie sąsia­du­jące ze sobą?


Wypeł­nia­nie pól nie sąsia­du­ją­cych ze sobą — Porada #140

Wypełnianie pól nie sąsiadujących ze sobą - Porada #140

Jeśli masz do wypeł­nie­nia komórki, które nie znaj­dują się koło sie­bie, ale musisz je wypeł­nić w kolej­no­ści, prze­waż­nie tak jak to ma miej­sce w for­mu­la­rzach, to jest sztuczka, która Ci to ułatwi.

Zazna­czasz wszyst­kie komórki po kolei, które będziesz musiał wypeł­nić, a następ­nie nada­jesz im nazwę — naj­pro­ściej to zro­bić kli­ka­jąc w pole nazwy, wpi­sać ją i zatwier­dzić Ente­rem.

Teraz jeśli z pola nazwy wybie­rzesz tę kon­kretna nazwę, to zazna­czą Ci się wcze­śniej wybrane zakresy i pomię­dzy komór­kami tego zakresu będziesz prze­ska­ki­wał naci­ska­jąc Enter. Jeśli chcesz cof­nąć się o 1 komórkę to naci­skasz kom­bi­na­cję kla­wi­szy Shift + Enter.

Po zazna­czo­nym zakre­sie poru­szasz się od lewej do pra­wej, z góry na dół.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Wypeł­nia­nie pól nie sąsia­du­ją­cych ze sobą — Porada #140

Suma po symbolach gdy symbolowi przypisana jest liczba — widzowie #43

Jak sumo­wać, gdy sym­bo­lom przy­pi­sane są war­to­ści liczbowe?


Suma po sym­bo­lach gdy sym­bo­lowi przy­pi­sana jest liczba — widzo­wie #43

Suma po symbolach gdy symbolowi przypisana jest liczba - widzowie #43

Dosta­łem zapy­ta­nie jak sumo­wać sym­bole, któ­rym przy­pi­sane są liczby.
Czyli mamy kolumnę, gdzie są puste komórki i sym­bole i potrze­bu­jemy zli­czyć suma­ryczną war­tość wszyst­kich symboli.

1 roz­wią­za­nie wyko­rzy­stuje kolumnę pomoc­ni­czą i funk­cję WYSZUKAJ.PIONOWO Potrze­bu­jemy tylko jesz­cze pora­dzić sobie z pustymi komór­kami, które zwra­cają błędy przy wyszu­ki­wa­niu. Naj­pro­ściej wyko­rzy­stać funk­cję JEŻELI, która zwróci zero kiedy komórka jest pusta, a zacznie wyszu­ki­wać, gdy komórka nie jest pusta.

=JEŻELI(B1=””;0;WYSZUKAJ.PIONOWO(B1;$E$2:$F$6;2;0))

teraz na końcu kolumny wystar­czy wsta­wić funk­cję SUMA.

2 roz­wią­za­nie ma na celu zro­bie­nie tego w jed­nej komórce. Nie­stety funk­cja WYSZUKAJ.PIONOWO nie przyj­muje zakresu do wyszu­ka­nia, dla­tego musimy sko­rzy­stać z innej funk­cji. Przy­daje się nam funk­cja WYSZUKAJ Podob­nie jak poprzed­nio trzeba ją wsta­wić w funk­cję JEŻELI żeby obsłu­żyć puste komórki i jesz­cze w funk­cję SUMA , żeby wszystko podliczyć.

=SUMA(JEŻELI(B1:B12=””;0;WYSZUKAJ(B1:B12;E2:E6;F2:F6)))

Tą for­mułę trzeba zatwier­dzić kom­bi­na­cją kla­wi­szy Ctrl + Shift + Enter bo jest to for­muła tablicowa.

Przy funk­cji WYSZUKAJ ważne jest, że zawsze doko­nuje wyszu­ki­wa­nia przy­bli­żo­nego, czyli potrze­bu­jemy posor­to­wać nasze sym­bole, żeby uzy­skać pra­wi­dłowy wynik.

P.S.

Jeśli chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat Excela lub nie wiesz jak coś zro­bić to napisz do mnie. Ja w miarę moż­li­wo­ści odpo­wiem na Twoje pytanie.

Excel i Adam - kontakt

Bez­po­średni odno­śnik do filmu na youtube — Suma po sym­bo­lach gdy sym­bo­lowi przy­pi­sana jest liczba — widzo­wie #43